5Db8fe6100362b32dea3b9020ebd8d3f6e7d54ca

Eksamens og prøvereglementer

Eksamens og prøvereglementer

Eksamensregler

Du er automatisk tilmeldt eksamen i dine fag.

 

Det er vigtigt, at du læser vores Prøve- og eksamensreglement, inden du skal til eksamen.

Heri kan du bl.a. læse om;

 • Tilmelding og framelding til eksamen
 • Mødetidspunkter og konsekvenser af at komme for sent
 • Hjælpemidler
 • Uretmæssig hjælp og snyd
 • Særlige prøvevilkår
 • Klageprocedure og klagefrister
 • Sygdom

 

Se også oversigterne over tilladte hjælpemidler, så du er sikker på, hvilke hjælpemidler du må medbringe til eksamen.

SSO - Større skriftlig opgave

Større skriftlig opgave er en stor opgave, som du som HF-kursist skal skrive, hvis du skal have en fuld HF. 

EP - Eksamensprojekt

Eksamensprojekt (EP) er en tværfaglig opgave, som du som HF-kursist skal skrive, hvis du skal have en fuld HF.

Dispensation

Hvis du har en diagnose eller andre vanskeligheder, som giver ret til dispensation fra de almindelige eksamensregler, kan du få lov at gå til eksamen på særlige vilkår. Har du brug for at søge dispensation i forbindelse med eksamen, skal du bruge de dispensationsskemaer, som du finder på vores hjemmeside eller i receptionen. På hjemmesiden kan du også læse om reglerne for dispensation. 

Sygeeksamen

Hvis du skulle være så uheldig at blive syg til din eksamen, skal du med det samme kontakte skolen. Hvis du har fag på HF skal du udfylde en sygeblanket og uploade dokumentation for sygdom. Blanketten til ansøgning om sygeeksamen på HF finder du på vores hjemmeside.

Klage over eksamen

Kan jeg klage over min eksamen? 

Du kan indgive klage til VUC over opnåede karakterer eller andre forhold, som har påvirket din eksamenspræstation senest 2 uger efter, at karakteren er meddelt dig.

En klage skal være individuel, skriftlig og præcist beskrive de faktiske omstændigheder, der efter klagers opfattelse kan begrunde en imødekommelse af klagen.

Begrundelsen for at indgive klage kan vedrøre:

 • Eksaminationsgrundlaget dvs. de stillede spørgsmål eller opgavers forhold til uddannelsens mål
 • Eksamensforløbet
 • Bedømmelsen

Når vi har modtaget din klage, kan den enten afvises som åbenbar grundløs, eller klagen kan fremmes. Hvis klagen fremmes, er der to muligheder:

 • Der skal foretages ny bedømmelse (ombedømmelse)
 • Der skal tilbydes ny eksamen (reeksamination)

Du skal være opmærksom på, at en eventuel reeksamination kan resultere i en lavere karakter, og det er dén karakter, som vil fremgå af dit bevis.

Tidsfrister og procedurer

Du har 2 uger til at indsende din klage fra du har fået oplyst din karakter. Klagen indsendes via mail til enten vores hovedmail, eller direkte til rektor: lis@holstebro-vuc.dk

Hvis din klage afvises som åbenbar grundløs, vil du få besked inden 4 uger efter modtagelse af klagen. Hvis din klage fremmes, har eksaminator og censor (eller de to censorer ved skriftlig eksaminer) normalt 2 uger til at give en faglig udtalelse. Udtalelserne sendes til dig, og du har en frist på 1 uge til at komme med kommentarer. Herefter træffer VUC en afgørelse, som meddeles skriftligt til klager. Hvis du ikke får medhold i klagen, indeholder afgørelsen en klagevejledning. Afgørelsen meddeles dig hurtigst muligt:

 • Ved vintereksamen senest 2 måneder efter, at klagen er indgivet
 • Ved sommereksamen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet

Hvis du accepterer en omprøve, skal du skriftligt bekræfte dette inden 2 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Hvis du ønsker at klage over afgørelsen skal det ske inden 2 uger fra modtagelsen af afgørelsen.

Klage over skolens afgørelse

Klager over skolens afgørelse kan indbringes for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet senest 2 uger efter, at du har fået meddelt afgørelsen. I forbindelse med klager af ikke-retlig karakter, kan der ikke klages over skolens afgørelse, da denne er endelig. At du kun kan klage over retslige spørgsmål betyder, at, styrelsen kun kan behandle klagen, hvis VUC har tilsidesat reglerne i forbindelse med sagsbehandlingen. Styrelsen kan ikke tage stilling til faglige spørgsmål eller skønsmæssige vurderinger, som VUC har lagt til grund for sin afgørelsen.

Bestilling og udlevering af eksamensbevis

Hvordan får jeg mit eksamensbevis? 

VUC sikrer, at dit fulde HF-bevis og dine enkeltfagsbeviser sendes til Eksamensdatabasen, Min Kompetencemappe og Optagelse.dk, straks efter at eksamensperioden er afsluttet, dvs. i slutningen af januar og i slutningen af juni.

Som kursist kan du kun se dine karakterer i Min Kompetencemappe ved login med MitID.

;