SPS skal sikre, at du kan uddanne dig på lige fod med andre, selv om du har en funktionsnedsættelse. Støtten kan være i form af en faglig støttelærer eller praktisk hjælp.

Værd at vide om SPS 

Sådan søger du om SPS

Vores vejledere hjælper dig med at vurdere, om du er berettiget til SPS og hjælper dig evt. med at søge om SPS.

Mentorstøtte

Du har mulighed for at søge SPS-støtte, hvis du har dokumentation for, at du er ordblind, døv, hørehæmmet, blind, svagsynet, bevægelseshæmmet eller har en diagnose på psykiske vanskeligheder (fx ADHD, ADD).

 

Der er stor forskel på, hvad du kan bruge støttetimerne til, og hvor mange timer du kan få. Støtten kan være i form af en faglig støttelærer eller praktisk hjælp.

Du vil i første omgang kunne få 1 - 2 timer pr. uge. Du bliver indkaldt til det første møde med din støtteperson. Her beslutter I, hvad timerne skal og kan bruges til.

Støttetimerne kan fx bruges til at:

  • støtte dig i at planlægge og strukturere dit hjemmearbejde
  • støtte dig i at deltage i undervisning/gruppearbejde
  • vejlede dig i at udvikle metoder til at forstå og huske nyt stof
  • støtte dig i at få overblik over et fag, beslutte hvad der er vigtigst og fastholde en rød tråd fra uge til uge
  • støtte i at læse og forstå det, der står i lærebøgerne

 

Læs mere om SPS

Hjælp til ordblinde

Som ordblind har du en række muligheder på VUC og ret til en række hjælpemidler - og til eksamen.

Fysiske hjælpemidler

Hvis du har en dokumenteret fysisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder, som gør, at du har behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige fod med andre kursister, kan du få stillet fysiske hjælpemidler til rådighed. Lidelsen skal være varig, og du skal have en lægeerklæring.

Vi kan stille en række fysiske hjælpemidler til rådighed, hvis disse kan have betydning for din hverdag på VUC og dine muligheder for at gennemføre din uddannelse.

Eksempelvis kan et fysisk hjælpemiddel være:

  • specielle ønsker til stol
  • vippebræt
  • special-tastatur
  • mus

Det er din studievejleder, der ansøger om fysiske hjælpemidler for dig. Du skal aflevere en konkret beskrivelse af de hjælpemidler, du ønsker, samt dokumentation for din lidelsen i form af en lægeerklæring.

;