FAQ

Eksamen

 • Hvad hvis jeg er syg til eksamen?

  I tilfælde af sygdom på eksamensdatoen, skal du kontakte os hurtigst muligt på tlf. 9627 5800.

  Det er vigtigt, at du melder dig syg til os INDEN prøvens start - ellers tæller det som et eksamensforsøg.

  Du skal have udstedt en lægeerklæring, som dokumenterer sygdommen. Du skal selv betale for lægeerklæringen.

   

  Der afholdes sygeeksamen på HF - husk, at du skal tilmeldes sygeeksamen.

  På AVU er der desværre ikke mulighed for sygeeksamen, og du kan derfor først gå op igen næste gang, der afholdes ordinær eksamen i faget.

 • Kan jeg komme til sygeeksamen?

  Der afholdes sygeeksamen på HF - husk, at du skal tilmeldes sygeeksamen.

  På AVU er der desværre ikke mulighed for sygeeksamen, og du kan derfor først gå op igen næste gang, der afholdes ordinær eksamen i faget.

   

 • Hvor finder jeg min eksamensplan?

  Du finder din eksamensplan i Ludus Web.
  Se evt. vores guide.

  Planen offentliggøres forud for eksamensperioden. I planen kan du se tid og sted for alle dine eksaminer.
  Husk at tjekke din eksamensplan løbende helt frem til eksamensdagen, da der kan ske ændringer i planen.


  Datoerne for den fulde eksamenperiode og for de skriftlige eksaminer kan til enhver tid findes her på vores hjemmeside på siderne Studieliv.

   

 • Er mit eksamenstidspunkt fast?

  Nej, der kan ske ændringer, og du skal som udgangspunkt være klar til at gå til eksamen i hele eksamensperioden.

  Det er derfor vigtigt, at du tjekker din eksamensplan løbende helt frem til eksamensdagen.


  Se evt. datoerne for den fulde eksamenperiode.

   

 • Hvem kan aflægge prøve?

  For at af­læg­ge prøve i et fag, skal du have:

  • fulgt un­der­vis­nin­gen i det på­gæl­den­de kur­susår
  • ud­vist stu­di­e­ak­ti­vi­tet – del­ta­get i un­der­vis­nin­gen, af­le­ve­ret skrift­ligt ar­bej­de, del­ta­get i es­kur­sio­ner/ la­bo­ra­to­ri­e­for­søg/anden un­der­vis­nings­ak­ti­vi­tet
  • af­le­ve­ret even­tu­el­le pro­jektop­ga­ver, sy­nop­sis, prø­ve­op­læg eller lig­nen­de, hvis af­le­ve­ring af en sådan er en for­ud­sæt­ning for del­ta­gel­se i prø­ven
  • ind­be­talt even­tu­el del­ta­ger­be­ta­ling for faget

  Som selv­stu­de­ren­de kan du kun af­læg­ge prøve, når der i for­vej­en af­hol­des prøve i det fag og det ni­veau, du gerne vil til prøve i.

EUD/EUV/EUX

 • Hvad er adgangskravene til en erhvervsuddannelse?

  For at kunne begynde på en erhvervsuddannelses grundforløb, skal du:

  • have opfyldt din undervisningspligt - altså have afsluttet folkeskolen eller har modtaget tilsvarende undervisning (fx vores AVU fag)

  • have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. I dansk beregnes gennemsnittet af dine mundtlige og skriftlige karakterer. I matematik beregnes gennemsnittet af dine skriftlige karakterer

  • når du ikke starter direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du desuden vurderes parat til optagelse på baggrund af en samtale med skolen

   

  Andre måder at opfylde adgangsbetingelserne på:

  • Har du en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du umiddelbart adgangskravene til en erhvervsuddannelse. Du skal dog stadig have opfyldt din undervisningspligt.

  • Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du komme til en prøve og/eller samtale på en erhvervsskole.

   

  Læs evt. mere på Uddannelsesguidens hjemmeside 

 • Hvad er EUD?

  EUD er en række erhvervsuddannelser, som indeholder både skole- og praktikperioder.

  Hvis du starter på en erhvervsuddannelse mere end 1 år efter, du afsluttede 9. eller 10. klasse, påbegynder du uddannelsen i den 2. del af grundforløbet (og springer altså 1. del over) - du kan således forvente at afslutte uddannelsen på 3 1/2 år.

 • Hvad er EUV?

  EUV er erhvervsuddannelse særligt tilrettelagt for voksne over 25 år.

  Her tilpasses forløbet og uddannelsens varighed til dine forudgående erhvervserfaringer eller uddannelse.

   

  Læs evt. mere på UddannelsesGuidens hjemmeside

 • Hvad er EUX?

  EUX giver dig mulighed for at kombinere din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen.

   

  Dermed opnår du det, man kalder generel studiekompetence, og du har derfor de samme muligheder for at læse videre som dem, der har en gymnasial eksamen. Du får altså både en studentereksamen og en erhvervsuddannelse.

   

  Varigheden afhænger af uddannelsen.

   

  Du kan blive klar til at starte på din EUX ved at læse et særligt tilrettelagt forløb hos os med fagene dansk C, engelsk C og samfundsfag C - læs mere om vores forløb Klar til EUX

Fag - erhverv

 • OBU - ordblindeundervisning

  Ordblindeundervisningen foregår på små hold af max 6 kursister.
  Det giver plads til alle og tid til fordybelse og individuel undervisning.

  I undervisningen arbejder deltagerne bl.a. med tekster, og andre materialer, de kender fra deres hverdag og evt. job. Introduktionen til og oplæring i brugen af tekniske hjælpemidler er en del af undervisningen.
  Det nærmere indhold af undervisningen planlægges i samarbejde med deltageren/virksomheden.

  Undervisning tilpasses den enkelte deltager. Man kan få hjælp til ordblindhed uanset hvilket uddannelsesniveau, man har, og hvilket niveau man læser, staver og skriver på.

   

  For at kunne deltage i ordblindeundervisning, skal man gennemgå en ordblindetest. Testen afgør, om man er berettiget til ordblindeundervisning og kan fortælle noget om, hvad det er, man har svært ved.

  Viser testen, at man er i målgruppen for ordblindeundervisning, har man ret til at deltage i ordblindeundervisning - helt gratis.

  Læs evt. mere på vores side om OBU og bliv klogere på, hvad ordblindhed er

   

  Hvis man ikke er ordblind...

  Læse- og skrivevanskeligheder behøver ikke skyldes ordblindhed.
  Hvis du ikke er ordblind, kan du i stedet måske have glæde af vores tilbud om Forberedende Voksenundervisning (FVU).
  Læs mere om FVU

 • FVU matematik (grundlæggende matematik)

  FVU-matematik er grundlæggende matematik, hvor deltagerne forbedrer deres talforståelse, blive bedre til regning og lærer grundlæggende matematiske begreber.

   

  Der arbejdes med tal fra hverdagen/jobbet.

  Deltagerne lærer om længde, højde og omkreds, at lave prisoverslag, at forstå og bruge tabeller og diagrammer, og samt at arbejde med geometriske figurer.

   

  FVU matematik består af 2 trin.

  Undervisningen tilpasses den enkelte deltagers niveau, og man starter på det trin, der svarer til ens niveau.
  Niveauet fastlægges i en test forud for undervisningsstart. Testen er en forudsætning for deltagelse i undervisningen.
  FVU undervisning er gratis, hvis testen viser, at man er i målgruppen.

 • FVU læsning (grundlæggende dansk)

  I FVU læsning forbedrer deltagerne deres evner i grundlæggende dansk.

   

  Deltagerne lærer bl.a.

  • at stave ord
  • grammatik
  • at læse og forstå tekster
  • ar skrive og bruge tekster

   Teksterne kan være alt fra vejledninger og beskeder til breve, e-mails, blade og aviser - og tekster fra jobbet kan med fordel inddrages.

   

  Undervisningen tilpasses den enkelte deltager/virksomhed.

   

  FVU læsning består af 4 trin. Man starter på det trin, der svarer til ens niveau. Dette fastlægges i en test. Testen foretages inden undervisningsstart og er et krav for at kunne deltage.
  FVU undervisning er gratis, hvis testen viser, at man er i målgruppen.

   

   

 • FVU start - dansk for tosprogede

  FVU Start er FVU undervisning for tosprogede.

  FVU Start tilbyder gratis undervisning i dansk for tosprogede, som kan tale, skrive og læse lidt dansk, men gerne vil lære mere.

 • Andre fag

  Vi har stor erfaring med at afholde kurser for erhvervsaktive og virksomheder.

  Vi kan skræddersy specifikke forløb eller koordinere med vores ordinære undervisning, hvor vi løbende starter nye hold.

   

  Forløb kan fx indeholde:

  • engelsk
  • grundlæggende IT
  • tysk
  • psykologi
 • FVU IT

  Med FVU IT lærer du grundlæggende og basale IT-kompetencer.
  Kurset er for dig, der gerne vil lære at bruge din computer i dit arbejde, men mangler kendskab til de grundlæggende elementer og programmer, og hvordan du bruger dem.

 • AVU-net - online undervisning for erhvervsaktive

  Med undervisning over nettet kan du læse fag på 8. - 10. klasses niveau og blive bedre til det job, du allerede har eller klar til et helt nyt job.

   

  Netundervisningen giver dig maksimal fleksibilitet til at kombinere uddannelse og job.

   

  Læs mere om AVU-net

Fravær og sygdom

 • Lægeerklæring

  I forbindelse med sygdom og fravær kan det være nødvendigt, at du indleverer lægererklæring til os - fx. hvis du er syg til en eksamen.

   

  Du skal selv betale for lægeerklæringen.

 • Hvordan melder jeg mig syg?

  Sygemelding foregår i LUDUS Web.

  LUDUS Web er VUC’s administrative system, hvor du udover at sygemelde dig, bl.a. kan se dit fravær, dine karakterer, og eksamenstider.


  Gå til LUDUS Web og login med dit UNI-login.
  Under Skemaer registrerer du på den pågældende dag, hvilke lektioner du melder dig fraværende i og beskriver kort hvorfor.

   

  Se evt. vores trin-for-trin guide til hvordan du sygemelder dig i Ludus Web

 • Hvor meget fravær må jeg have?

  Du kan læse alle detaljer om vores regler for fravær i vores Fastholdelsespolitik.

 • Ferie udenfor skoleferien

  Vi fraråder, at du holder ferie uden for skolens ferieperioder.
  Overvejer du alligevel at holde ferie uden for skolens ferier, skal du altid orientere vejledningen og rådføre dig med dem.

  Vælger du at holde ferie uden for skoleferien, vil det tælle som fravær. Det kan derfor også have betydning for din ret til at modtage SU.

   

  Vær særligt opmærksom omkring eksamensperioden - dine eksamensdatoer kan ændres frem mod eksamensdagen, og det er derfor vigtigt, at du ikke planlægger ferie i eksamensperioden.

   

  Se ferieplan og eksamenperioder

 • Hvad gør jeg, hvis mit barn er sygt?

  Når du har et sygt barn, melder du dig fraværende på samme vis, som når du selv er syg.

  Du vil få fravær på samme vis, som hvis du selv var syg.

   


  Gå til LUDUS Web og login med dit UNI-login.
  Under Skemaer registrerer du ved den pågældende dag hvilke lektioner, du melder dig fraværende i og beskriver kort hvorfor.

   

  Se evt. vores trin-for-trin guide til hvordan du sygemelder dig i Ludus Web

 • Hvad betragtes som fravær?

  Alle former for fravær tæller - herunder også:

  • fravær for enkelte timer
  • hvis du ikke er mødt ved undervisningens begyndelse
  • hvis du forlader undervisningen før afslutning

  Det gælder uanset årsagen til fraværet og uanset at fraværet er velbegrundet.

   

   

  Hensyn og fritagelse

  Hvis du på grund af sygdom, handikap, funktionsnedsættelse eller af anden væsentlig årsag er forhindret i at møde op og deltage aktivt i undervisningen, er det vigtigt, at du kontakter os, så der kan tages hensyn til dette.

Hverdagen på VUC

 • Mad og drikke

  Holstebro

  VUC Holstebro har en kantine, hvor det er muligt at købe mad og drikkevarer.

  Du er naturligvis også velkommen til at medbringe din egen mad og spise den i kantinen.

  Der er køleskab og microbølgeovn, du er velkommen til at bruge.

   

  Struer

  På VUC Struer er det kun muligt at købe drikkevarer.

  I kantinen er der køleskab og microbølgeovn, som du er velkommen til at benytte.

 • Gratis morgenmad

  Hver morgen fra 07.40 - 08.00 kan du spise gratis morgenmad (cornflakes, havregryn og mælk) i kantinen i Holstebro og i Struer.

 • Må man ryge på VUC?

  På VUC Holstebro er rygning tilladt i “rygehaven” samt i rygeskuret.
  Rygning foran hovedindgangen er ikke tilladt.

  På VUC Struer er rygning tilladt på “terrassen” ved kantinen og på “terrassen” ud for kælderen.
  Rygning er ikke tilladt foran hovedindgangen.

 • Skoleåret - kalender og ferieplan

  Du kan få et overblik over skoleåret - herunder bl.a. arrangementer, ferier og eksaminer - på siderne Studieliv her på hjemmesiden.

 • Computer

  Computer er et relevant arbejdsredskab i din hverdag på VUC, og vi opfordrer dig derfor til at medbringe en computer til undervisningen.

  Der er mulighed for strømtilslutning og netværk i alle lokaler.

  VUC har også stationære computere, du kan benytte.

Information og hjælp

 • E-boks/digital post

  Du modtager vigtige breve og dokumenter fra os i din E-boks, og det er derfor vigtigt, at du husker at tjekke din digitale postkasse jævnligt.

   

  Du kan logge ind på din digitale postkasse/E-boks via borger.dk eller e-boks.dk
  Du skal bruge dit Nem-ID for at kunne logge på.

   

  Du kan med fordel hente e-boks app til din smartphone - så har du en nem og hurtig adgang til din post.

 • Kontoret

  I receptionen/på kontoret kan du få hjælp til korte spørgsmål om fx SU, transport, dit skema og lokaler.

   

 • Studievejlederne

  Hos studievejlederne kan du få rådgivning og støtte til dine studier. Her kan du bl.a.

  • til- eller framelde dig fag og få tilpasset din studieplan, hvis der er behov for det
  • få hjælp og støtte, hvis du får studieproblemer
  • få vejledning og inspiration til dine fremtidsplaner.

   

  Book tid online eller ring T9627 5800 i Studievejledningens telefontid hver dag kl. 8 - 9.

 • SU vejledning

  Vores SU vejleder kan hjælpe dig med spørgsmål vedr. SU.

  Du kan læse om reglerne for SU på SU's hjemmeside su.dk eller her på vores side om SU

   


  Du skal selv søge om SU på su.dk, og det er også her, du foretager ændringer i din SU, tjekker din SU oversigt og søger om evt. SU-lån.

  Få evt. hjælp på vores side Hjælp til SU

   


  Du kan booke en tid til en samtale med vores SU-vejleder, eller sende en mail på su@holstebro-vuc.dk.

 • SMS

  Du kan få dine skemaændringer og aflysninger på SMS - du skal blot huske at oplyse dit telefonnummer til os.

   

  Nyt mobilnummer

  Får du nyt nummer, er det derfor vigtigt, at du opdaterer det hos os - giv besked på kontoret eller følg beskrivelsen i IT vejledningerne for at gøre det online.

   

 • IT problemer

  På VUC i Holstebro kan du få hjælp til at løse problemer med din computer mellem kl. 8 og 12 hver dag.

  På VUC i Struer er der en IT medarbejder tilstede én fast dag i ugen - se opslag på skolen for nærmere info.

 • Ludus Web

  Ludus Web er vores administrative system, og her kan du finde en række oplysninger - bl.a. dit fravær, din eksamensplan og dine karakterer.

   

  Her finder du også dine "To-do's", som du skal reagere på. Det kan fx være:

  • dokumenter, du skal udfylde
  • dokumentation, du skal indsende
  • blanketter, du skal underskrive

  Det er vigtigt, at du fuldfører dine "to-do's".

   

 • Info fra VUC (i Teams)

  I Microsoft Teams er du en del af teamet "Info fra VUC til Kursister". Alle kursister er medlem af dette team, og her får du vigtige, formelle informationer fra skolen til dig og dine medkursister.

  Her finder du vigtige beskeder og dokumenter, du skal være bekendt med, fx eksamensreglement og studie- og ordensregler.

   

  Du er forpligtiget til løbende at følge aktiviteten i teamet.

IT rygsæk

 • Hvad er en IT rygsæk?

  En IT rygsæk er en samling tekniske hjælpemidler (fx en computer, scanner, c-pen og talegenkendelsesprogrammer).


  Rygsækkens indhold tilpasses dine individuelle behov.

 • Hvem kan få en IT rygsæk?

  Du skal være testet ordblind for at kunne få en IT rygsæk.

   

  Er du i tvivl om, om du måske er ordblind, kan du blive testet hos os. Læs mere om vores tilbud til ordblinde her

 • Hvordan får man en IT rygsæk?

  Du skal henvende dig hos vores studievejledere - det er dem, der skal lave ansøgningen for dig.

 • Har du allerede en IT rygsæk fra en anden skole?

  Hvis du allerede har en IT rygsæk fra en anden skole, skal du kontakte vores studievejledere, så de kan sørge for, at din rygsæk registreres og overføres til vores system. Ellers risikerer du, at du ikke kan få lov at bruge den i forbindelse med eksamen. 

Netundervisning

 • Kan jeg gå til eksamen over nettet?

  Nej. Eksamen foregår ved fysisk fremmøde.

  Bemærk, at eksamen foregår på det VUC, der afholder faget (ikke nødvendigvis det VUC, du er blevet tilmeldt på).

 • Hvordan logger jeg ind?

  Når du er blevet tilmeldt dit nethold, og du har betalt deltagergebyret, modtager du en sms fra os med dit brugernavn og adgangskode (UNI-login) til vores system senest 2 uger før holdstart.

  Med dit brugernavn og adgangskode kan du logge på vores IT systemer og finde dit nethold.

   

  1. Start med at downloade Microsoft Teams, hvis du ikke allerede har programmet på din computer - du kan hente programmet her

  2. Åben Teams og skriv dit brugernavn (dit UNI-login efterfulgt af @holstebro-vuc.dk)


  3. Indtast så din password

  4. Vælg dit hold


  5. Find holdets Onenote/klassenotesbog

  6. Åben for indholdet i notesbogen ved at klikke på pilen

  Husk også at udfylde og returnere din studieplan senest 1 uge efter, du er optaget på holdet.

 • Jeg har ikke modtaget en sms med brugernavn/kode

  Hvis du ikke modtager en sms fra os med dit brugernavn og kodeord kan det skyldes;

  • at vi ikke har modtaget og registreret din betaling endnu (der kan gå 1-2 dage fra du betaler)
  • at der endnu er lang tid til holdet starter (vi sender sms'en ud 2 uger før holdstart)
  • at vi ikke har dit korrekte mobilnummer, eller at der er opstået et teknisk problem

   

  Hvis det er mere end 2 dage siden, du har gennemført betalingen af dit deltagergebyr, og der er mindre end 2 uger til den officielle holdstart, burde du altså have modtaget din sms.

  Har du ikke modtaget den, skal du udfylde formularen her - så vil vi hurtigst muligt sørge for, at du modtager en sms hurtigst muligt.

 • Dine afleveringer

  Dine afleveringer fremgår af din kontrakt for netkursister.

  Det er afgørende, at du overholder dine afleveringsfrister - ellers overholder du ikke kontrakten, og du kan blive afmeldt fra holdet grundet manglende studieaktivitet.


  Får du problemer med at få afleveret til tiden, skal du straks kontakte din netlærer, så I sammen kan vurdere mulighederne for at aftale en lidt senere afleveringsfrist.

   

  Du finder dine afleveringer i klassenotesbogen.

Priser

 • Priser på AVU fag
  • Dansk
  • Dansk som andetsprog
  • Engelsk
  • Matematik
  • Naturvidenskab
  • Historie
  • Samfundsfag
  • Tysk

  Pris: 130 kr. pr. fag.

   

  • Billedkunst D
  • Psykologi D

  Pris: 1.250 kr. pr. fag.

   

  Du kan søge om refusion af din deltagerbetaling - du kan altså få hele eller dele af beløbet tilbage igen. Læs mere om deltagerbetaling og refusion.

  For personer på efterløn/aldersbetinget pension pålægges et alderstillæg på 750 kr. pr. fag.

  For personer med videregående uddannelse opkræves fuld deltagerbetaling. Du kan beregne prisen for fuld deltagerbetaling her

  Du kan se vores aktuelle fagudbud på siden her eller i vores online tilmelding for at se de fag, vi udbyder lige nu.

 • Priser på HF fag
  • Billedkunst C
  • Biologi B og C
  • Dansk A
  • Dansk A som 2. sprog
  • Engelsk A, B og
  • Fysik B og C
  • Geografi C
  • Historie B
  • Kemi C og B
  • Matematik A, B og C
  • Psykologi B og C
  • Religion C og B
  • Samfundsfag B og C
  • Tysk B og C

  Pris: 550 kr. pr. fag.

   

  • Filosofi C
  • Kulturforståelse C

  Pris: 1400 kr. pr. fag.

   

  Du kan søge om refusion af din deltagerbetaling - du kan altså få hele eller dele af beløbet tilbage igen. Læs mere om deltagerbetaling og refusion.

  For personer på efterløn/aldersbetinget pension pålægges et alderstillæg på 750 kr. pr. fag.


  For personer med videregående uddannelse opkræves fuld deltagerbetaling. Du kan beregne prisen for fuld deltagerbetaling her

 • Ordblindeundervisning (OBU)

  Det er gratis at deltage i undervisning, hvis du har gennemført en OBU test og er blevet indstillet til OBU undervisning.

 • FVU

  Det er gratis at deltage i undervisning, hvis du har gennemført en FVU test og er blevet indstillet til FVU undervisning.

 • Priser ved selvstudium

  Ved selvstudium gælder samme priser som ved ordinær undervisning.

 • Priser for pensionister eller efterlønnere

  Modtager du aldersbetinget pension eller efterløn skal du betale 750 kr. mere pr. fag.

 • Med videregående uddannelse

  Hvis du allerede har en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris for at deltage i undervisningen.

  Prisen for et uddannelsesforløb kan variere meget afhængigt af din uddannelsesbaggrund og dine uddannelsesplaner. Kontakt vores studievejledere for en konkret gennemgang af dine muligheder. Du kan også beregne prisen på et specifik fag/kursus her

Støtte til ordblinde

 • Hjælpemidler til ordblinde på HF

  Som ordblind kan du få en række hjælpemidler, som kan gøre din hverdag på VUC lettere.
  Du kan bl.a. få CD-ord, IT rygsæk, studiestøttetimer, Dictus, talegenkendelsesprogrammer, med mere.

   

  Din ordblindelærer hjælper dig med at finde frem til de hjælpemidler, der er mest relevante for dig.

   

 • Hvem betragtes som ordblind?

  Du skal have gennemgået en ordblindetest, som påviser ordblindhed.

   

  Du kan blive testet hos os, hvis du er i tvivl om, om du er ordblind. Book en tid online eller ring 9627 5800.

  Læs evt. mere om ordblindhed og vores tilbud om ordblindeundervisning

SU - Statens Uddannelsesstøtte

 • Barsel - fødselsrater

  Du kan søge barsel på din SU side under: Søg SU/Fødselsrater - ungdomsuddannelse.

   

  Du har ret til 12 måneders enkeltrater eller 6 måneders dobbeltrater. Du vælger dette, når du ansøger. Du skal også vælge, hvornår du ønsker fødselsraterne udbetalt fra.
  Du skal være studieaktiv i måneden, inden du går på barsel.
  Bliver du far, skal du aflevere dokumentation i form af fødselsattest eller faderskabserklæring

  Læs mere om barsel og su på en ungdomsuddannelse

   

  Når du har søgt om barsel, udskriver du din kvittering og afleverer den på VUC sammen med vandrejournalen.

   

  OBS. du kan tidligst søge 3 måneder før din termin. Har du fx termin d. 15. april, kan du søge d. 1. januar og gå på barsel d. 1. februar. Det er imidlertid også muligt at søge senere.

   

 • Bopæl (hjemmeboende, udeboende)

  Når du går på en ungdomsuddannelse afhænger størrelsen af din SU af:


  Du er hjemmeboende hvis:

  • du i folkeregisteret står tilmeldt samme adresse som den ene eller begge dine forældre
  • du, ud over ferier, søn- og helligdage, jævnligt bor hos den ene eller begge dine forældre – uanset, hvilken adresse du står tilmeldt i folkeregistret

  Er du hjemmeboende eller under 20 år skal du udfylde feltet "Forældreforhold", når du søger om SU / hvis du ønsker at ændre på hvilken forældreindkomst, der skal lægges til grund for tildeling af din SU.

   

  Du er udeboende hvis:

  • du ikke bor hos dine forældre, og du ikke i folkeregistret står tilmeldt samme adresse som den ene eller begge dine forældre
  • du bor på en kostskole, skolehjem eller lignende. Dette gælder også selv om du har folkeregisteradresse hos den ene eller begge dine forældre
  • du bor i udlandet (med mindre du bor hos den ene eller begge dine forældre i udlandet)
  • du er på studieophold i udlandet og ikke bor hos den ene eller begge dine forældre, mens du er på studieophold i udlandet
  • du er fyldt 20 år og har samme folkeregisteradresse som den ene eller begge dine forældre, men det er dine forældre, som er tilmeldt din folkeregisteradresse

   

   

  Du kan til enhver tid ændre din bopælstatus (fra hjemmeboende til udeboende eller omvendt) på MinSU under punktet "Ændring af bopæl" i SU ansøgningen.

   

   

 • Forlæng din SU

  Du kan kun søge om SU for den periode dine fag dækker - altså indtil afslutningstidspunktet for de fag, du er tilmeldt på det tidspunkt, du søger om SU.

  For mange betyder det, at de i løbet af deres studier på VUC skal ind og forlænge deres SU - fx så man også modtager SU i det nye skoleår.

  OBS. du kan først forlænge din SU, når du har betalt for og er optaget på de nye fag.

   

  Du forlænger din SU via MinSU. Vælg "Ret din SU" og vælg herefter "Forlæng uddannelse"

  Nederst på siden kan du forlænge din ”Nye uddannelseslut” – husk, at du kun kan forlænge den så langt frem, som slutdatoen for fag, du er tilmeldt lige nu - det er altså ikke tidspunktet for, hvornår du forventer at afslutte din uddannelse.

   

  Under ”Ansøgning om ydelser” kan du desuden forlænge dit su-lån, forsørgertillæg m.m.

   

   

 • Fravælg SU - sæt din SU på pause

  Ønsker du ikke at modtage SU i en eller flere måneder, skal du registrere dette på MinSU.

  Du skal gøre dette senest d. 15. i måneden før, du ønsker at fravælge din SU.

 • Genoptag din SU

  Hvis din SU har været lukket pga. studieinaktivitet, kan SU’en først genoptages efter en samtale med en vejleder.

  Gå ind på su.dk og vælg Ret din SU/Genoptag SU. Indtast den måned, du ønsker at genoptage SU’en fra. Hvis du plejer at modtage SU-lån, forsørgertillæg eller andet, skal du huske at sætte flueben ved disse. Tryk så Genoptag SU.

 • Max. 5 ungdomsuddannelser

  Du kan maksimalt få SU til 5 ungdomsuddannelser, medmindre du har får et uddannelsespålæg i kontanthjælpssystemet.

   

  Alle de ungdomsuddannelser, du er begyndt på (og har fået SU til), tæller med.

  AVU og GSK tæller dog ikke med, og er du igang med en HF tælles den først med, når uddannelsen er afsluttet med et HF bevis.

  Hvis du logger ind på minSU på su.dk kan du se de ungdomsuddannelser, SU har registreret, du har fået SU til (under menupunkterne ”Se din SU” og ”Ungdomsuddannelser med SU”).

   

  Reglen gælder kun uddannelser påbegyndt efter 1. januar 2015.

   

  Du kan læse mere om på SU's hjemmeside om SU på ungdomsuddannelser eller spørge en studievejleder, hvis du er i tvivl.

   

 • SU og skat

  Når du søger om SU, skal du vælge, om du vil benytte dit hovedkort/frikort, bikort, eller om du vil have en trækprocent på 55%.

  • Har du ikke et arbejde, er det hovedkortet, du skal bruge.
  • Har du et arbejde, eller tjener du mindre, end du får i SU, er det bedst at vælge hovedkort/frikort.
  • Hvis du tjener mere på dit arbejde, er det en fordel at vælge bikort, hvis dit arbejde bruger hovedkortet/frikortet.

   

  Du kan læse mere om skat på www.skat. dk eller henvende dig på Borgerservice.

 • SU-lån

  Hvad er SU-lån?

  Du kan vælge at tage et SU-lån, mens du er under uddannelse.

  Som forsørger kan du desuden søge om supplerende SU-lån for forsørgere (du er forsørger, hvis du er biologisk forælder eller adoptivforælder til et barn under 18 år OG barnet har folkeregisteradresse hos dig. Du betragtes ikke som forsørger, hvis du for eksempel er plejeforælder eller stedmor/far).

   

  For at få lånet skal du modtage SU. Det betyder, at du ikke kan få SU-lån i måneder, hvor du for eksempel holder orlov eller har valgt din SU fra.

  Du skal først betale dit lån tilbage, når du er færdig med at modtage SU. Det er meget vigtigt, at du læser lånebetingelserne grundigt igennem.

   

  Du kan se de aktuelle satser for SU-lån på SU's hjemmeside

   

  Sådan søger du om SU-lån

  Du søger SU-lån via MinSU.

  Når du er blevet tildelt lånet, får du besked via Digital Post på borger.dk/i e-Boks.
  Når du har fået besked om, at du har fået lånet, skal du igen ind i MinSU, for at udfylde og godkende din låneplan (du får først lånet udbetalt, når du har godkendt din låneplan og accepteret betingelserne for lånet).  Gå ind på Ret din SU/Godkend låneplan på su.dk. Udfyld skemaet med den ønskede størrelse på lånet (hvis du vil låne så meget, som det er muligt, kan du trykke på knappen: Indsæt maksimalt beløb).

   

   

  Vær opmærksom omkring nytår

  Dit SU-lån løber for et år ad gangen. Det betyder, at du senest d. 15/12 hvert år skal ind og godkende din låneplan for det nye år, hvis du ønsker at fortsætte. 

 • SU når du er forælder

  Hvis du har barn eller børn under 7 år, kan du læse fag på VUC på nedsat tid og stadig modtage SU.

  Du skal således kun have 17 timer i uge for at kunne modtage SU (sammenholdt med 23 timer for øvrige kursister).

  Du skal indlevere en fødselsattest på dit barn til VUC for at kunne komme under denne ordning.

   

   

  Hvis du er forsørger til et barn, kan du få supplerende SU-lån – og i nogle tilfælde kan du også få et tillæg til din SU (forsørgertillæg)

  Du er forsørger, hvis:

  • du er biologisk forælder eller adoptivforælder til et barn under 18 år, og
  • barnet har folkeregisteradresse hos dig
  • du betragtes ikke som forsørger, hvis du for eksempel er plejeforælder eller stedmor/far.

   

  Hvis du tilmed er enlig forsørger eller bor sammen med en anden SU-modtager, kan du få supplerende SU-lån og et tillæg til din SU (forsørgertillæg).

   

  Du skal søge om supplerende SU-lån og evt. forsøgertillæg på MinSU.

   

  Læs evt. mere på SU's hjemmeside.

   

 • Udenlandsk statsborger - ligestillingsansøgning

  Er du ikke dansk statsborger, er der nogle særlige betingelser, du skal opfylde for at kunne få SU, og du skal ansøge om at blive ligestillet med danske statsborgere for at kunne modtage SU.


  Ansøg først om SU på www.su.dk - du vil herefter modtage blanketten "Oplysningsskema for udenlandske statsborgere, der søger SU". Blanketten udfyldes og afleveres på kontoret i Holstebro eller Struer.

   

  Bemærk, at der kan være længere behandlingstid på din SU-ansøgning, når du er udenlandsk statsborger. Du kan dog tidligst søge om SU 3 mdr. før, du skal starte på din uddannelse.

   

  Du kan læse mere på www.su.dk/su/udenlandsk-statsborger/ eller kontakte vores SU vejleder for at få hjælp til at søge om SU som udenlandsk statsborger.

   

SVU - krav til modtager

 • Alder

  Modtagere af SVU skal være mellem 25 og 64 år.

  20-24-årige kan dog få SVU til FVU (forberedende voksenundervisning) og OBU (ordblindeundervisning)

 • Statsborgerskab og SVU

  Modtageren af SVU skal være dansk statsborger, bo i Danmark som udenlandsk statsborger, eller være ligestillet med danske statsborgere.

 • Uddannelsesniveau

  Modtageren skal være kort uddannet eller have en forældet uddannelse.


  Kort uddannet: 7-8 års skolegang + evt. erhvervsrettet uddannelse eller 9-10 års skolegang + højst 2 års erhvervsrettet uddannelse.
  Faglærte kan dog få SVU til FVU (forberedende voksenundervisning).

   

  Forældet uddannelse: fx betragtes en erhvervsrettet uddannelse som forældet, hvis den ikke har været brugt i 5 år.

 • Forudgående beskæftigelse

  Modtageren skal have mindst 26 ugers beskæftigelse på nuværende arbejdsplads (som lønmodtager, selvstændig, eller medarbejdende ægtefælle).

 • Aftale om orlov

  For at modtage SVU skal der laves en aftale mellem den ansatte, som skal på uddannelse, og arbejdsgiver om orlov til at deltage i uddannelsen.

 • Optaget på konkret uddannelsesforløb

  Modtageren skal være optaget på eller have tilsagn om optagelse på  det uddannelsesforløb, der søges SVU til.

Tilmelding

 • Hvordan tilmelder jeg mig?

  Du skal forbi Studievejledningen til en samtale - så book en tid via vores online booking

   

   

 • Hvordan tilmelder jeg mig netundervisning?

  Du kan tilmelde dig netundervisning hos vores studievejledere, præcist som med alle andre fag - men du har også mulighed for at tilmelde dig direkte online på www.shop.holstebro-vuc.dk

 • Hvad sker der, når jeg er tilmeldt

   

  Se en større udgave af billedet her

 • Hvad hvis jeg fortryder min tilmelding?

  Hvis du fortryder din tilmelding, skal du informere os om dette hurtigst muligt.

   

  Er dit hold endnu ikke startet, kan du vælge at skifte til et andet hold/fag eller få din deltagerbetaling retur.

   

  Efter holdstart er det ikke muligt at få tilbagebetalt deltagergebyret.
  Du kan altså ikke få pengene tilbage, hvis kurset er startet, også selvom du ikke ønsker at fortsætte på kurset.
  Under særlige omstændigheder, er det muligt at "vælge om" og skifte til et andet fag eller hold. Dette skal altid aftales med en studievejleder og er kun muligt inden for kort tid efter holdstart.

 • Hvordan tjekker jeg min digitale postkasse/E-boks?

  Du kan logge ind på din digitale postkasse/E-boks via borger.dk eller e-boks.dk

   

  Du skal bruge dit Nem-ID for at kunne logge på.

   

  Du kan med fordel hente e-boks app til din smartephone - så har du en nem og hurtig adgang til din post.

Tilrettelæggelsesformer

 • Aftenundervisning

  Aftenundervisningen er tilrettelagt forskelligt fra fag til fag - eksempelvis med klasseundervisning den første del af undervisningstiden, og derefter selvstændigt arbejde.

 • Netundervisning

  VUC’s netundervisning er et tilbud om undervisning, hvor som helst og når som helst – du skal bare have adgang til en computer med internetforbindelse.


  
Netundervisning foregår over nettet, hvor du selv henter og læser undervisningsmateriale.
Du får en netlærer, som naturligvis hjælper og vejleder dig gennem hele forløbet.

   

  Netundervisning er et godt valg, hvis

  • du har behov for en fleksibel studieform, der kan tilpasses din hverdag
  • du kan arbejde selvstændig, disciplineret og struktureret
  • netundervisning kan desuden være en god træning i det at være studerende

   

  Du skal være opmærksom på, at det enkelte fags indhold svarer helt til undervisningen på almindelige hold, og det er derfor også lige så tidskrævende at læse et net-fag som et almindeligt fag.

   

  Læs eventuelt mere om netundervisning

 • Halvårsforløb

  Nogle fag kan læses som halvårlige forløb. Det vil sige, at du har hele faget på et halvt år, og at du skal til eksamen i faget efter et halvt års undervisning.

  At læse et fag på et halvt i stedet for et helt år betyder, at du har flere timer i det fag hver uge.
  Det kan gøre det lettere at huske det, du lærer, fra gang til gang, og gøre, at du får mere ud af undervisningen.


  Men det betyder også, at det er vigtigt, at du følger godt med og møder op til undervisningen, for der sker meget på få uger.

 • Fagpakker

  En fagpakke giver dig mulighed for at læse målrettet mod den uddannelse, du drømmer om.

  Med en fagpakke læser du ikke en hel HF, men 2-5 udvalgte HF-fag, og får dermed hurtigere adgang til at søge om optagelse på din videregående uddannelse.

   

  Vær opmærksom på, at fagpakken kan kvalificere dig til uddannelsen, men ikke sikre optagelse.

   

  Læs mere om vores fagpakker

 • Klar til EUX

  Med forløbet Klar til EUX, kan du blive klar til at starte på din EUX.

  Du læser fagene dansk C, engelsk C og samfundsfag C i perioden oktober - december eller januar - juni, og så er du klar til optagelse på erhvervsskolen ved deres halvårige opstart.

Transport

 • Ungdomskort

  Med Ungdomskort kan du rejse frit mellem din skole og din bopæl, og i hele dit takstområde. Du får også rabat på rejser på tværs af takstområder og på rejser med DSB og Arriva i hele landet.

  Et Ungdomskort koster ca. 350,- kr. og kan bestilles på www.ungdomskort.dk, hvor du også kan læse mere om kortet.

 • Kilometerpenge

  I særlige tilfælde kan du få kilometerpenge. Kilometerpenge dækker en del af dine udgifter til transporten mellem dit hjem og VUC Holstebro-Lemvig-Struer.

  Du kan søge om kilometerpenge, hvis der ikke er offentlig transport mellem din bopæl og VUC Holstebro-Lemvig-Struer, eller hvis din rejsetid bliver væsentligt forlænget, når du tager offentlig transport.

  Kilometer penge kan kombineres med Ungdomskort, så du søger om kilometer penge til en del af din transport, og bruger offentlig transport med Ungdomskort-rabat til resten af transporten.

   

  Du kan læse mere på www.ungdomskort.dk om kilometerpenge, og hvordan du søger.

Økonomi

 • Hvorfor koster det penge at gå på VUC?

  VUC er fra ministeriet pålagt at opkræve et lovpligtigt gebyr, når du tilmelder dig.

  Men deltagerbetalingen betales tilbage til dig, hvis du ansøger om dette - enten løbende sammen med din SU eller, hvis du læser en hel HF, samlet efter endt forløb. Læs mere om reglerne for tilbagebetaling

   

  Læs mere om reglerne for deltagerbetaling og vores priser

 • Refusion af deltagerbetaling

  Når du læser fag på VUC, kan du få tilbagebetalt dit deltagergebyr, hvis du har et skema på 17 eller 23 lektioner og får SU (de 17 lektioner gælder kun for dig med børn under 7 år).

   

   

  AVU eller HF enkeltfag

  Hvis du læser AVU eller HF enkeltfag kan du få tilbagebetalt deltagergebyret over din SU/SVU. Dit samlede deltagergebyr deles ud over året og tillægges din månedlige SU-udbetaling (bemærk, at beløbet derfor fratrækkes skat i henhold til din trækprocent).

  Bemærk, at du dog ikke kan få tilbagebetalt deltagergebyret for suppleringsfag, hvis du i forvejen har en hel HF eller en anden gymnasial uddannelse.

   

  HF-eksamen eller fagpakke

  Hvis du læser en hel HF-eksamen eller en af vores fagpakker, kan du vælge, om du vil have deltagergebyret tilbagebetalt over din SU/SVU, eller om du vil have det samlede fulde beløb udbetalt, når du har gennemført din uddannelse.

  Med en fagpakke, kan du kun få tilbagebetaling af deltagergebyret for de fag, der er adgangsgivende for den uddannelse fagpakken giver adgang til. Læser du andre fag også, kan du ikke få tilbagebetalt deltagergebyret for disse.

   

  Ansøgning om tilbagebetaling af fuldt beløb

  For at få tilbagebetalt dit deltagergebyr, skal du udfylde og indlevere ansøgningsskema samt dokumentation for;

  • at du har bestået den samlede eksamen/fagpakke (eksamensbevis)
  • at du har betalt deltagergebyret (kvitteringer)
  • udbetaling af SU gennem hele perioden (SU-oversigt som findes på minsu.dk)

   

  Har du spørgsmål, kan du henvende dig i receptionen eller booke en tid hos vores SU-medarbejder.

 • Sådan betaler du dit deltagergebyr

  I forbindelse med tilmelding - når du alligevel er i vejledningen.

   

  Bankoverførsel - du modtager informationer om hvordan, når du er blevet tilmeldt.

   

  MobilePay kan foretages til 12 44 43 .

   

   

  Du kan ikke starte på holdet, før du har betalt.

  Optagelse vs. foreløbig tilmelding.

 • Hvad er SVU?

  SVU er Statens Voksenuddannelsestøtte og gives til dig, der er i arbejde.

  SVU erstatter tabt arbejdsfortjeneste og gør det muligt at deltage i undervisning i arbejdstiden.

   

  Læs evt. mere om SVU på siden www.holstebro-vuc.dk/erhverv/svu-statens-voksenuddannelsesstoette/

 • Kan jeg få SU?

  Du skal opfylde en række betingelser for at være berettiget til SU - bl.a. skal du

  • have timer nok (min. 23 timer/ugen, 17 timer/ugen hvis du har barn under 7 år),
  • være studieaktiv (bl.a. møde op til timerne, aflevere opgaver, deltage i undervisningen - læs evt. mere om studieaktivitet her)
  • være dansk statsborger - er du udenlandsk statsborger, kan du søge om at blive ligestillet med danske statsborgere (læs evt. mere om reglerne for udenlandske statsborgere på SU's hjemmeside)
  • du må ikke tjene for meget ved siden af din SU, og du må heller ikke modtage andre offentlige ydelser, der skal dække dine leveomkostninger (boligsikring og børnepenge har ingen betydning for din mulighed for at modtage SU)

   

  Læs mere om SU

   

   

 • Studiekort - få rabat som studerende

  Som kursist på VUC kan du få et studiekort, som giver dig adgang til studierabat bl.a. i butikker, på transport og ved turistattraktioner.

   

  Du skal selv bestille dit studiekort online. Du kan hente kortet på VUC i Holstebro eller VUC i Struer. Kortet koster 50 kr., som du betaler, når du henter kortet.

   

  Læs mere om vores studiekort og hvordan du bestiller det

 • Transportrabat

  Kører du med offentlig transport til og fra skole? - Måske kan du opnå rabat på dit bus/tog-kort.

  Har du langt til skole? - Måske kan du få tilskud til din transport.

   

  Læs mere om dine muligheder for at opnå transportrabat

 • Hvad hvis jeg er i job?

  Du kan sagtens gå på VUC samtidig med, at du har et job.

  Vores fleksible tilrettelæggelse gør det muligt for dig kombinere job og studier.

   

  Skal du gå på VUC i arbejdstiden eller som en del af dit job efter aftale med din arbejdsgiver, kan du eller din arbejdsgiver søge om SVU (Statens voksenuddannelsesstøtte). Du kan modtage SVU som kompensation for din løn - eller din arbejdsgiver  kan modtage det som erstatning for din arbejdskraft.

   

  Læs mere om SVU

   

IT vejledning

 • Hvordan logger jeg ind?

  Når du er blevet tilmeldt dit nethold, og du har betalt deltagergebyret, modtager du en sms fra os med dit brugernavn og adgangskode (UNI-login) til vores system senest 2 uger før holdstart.

  Med dit brugernavn og adgangskode kan du logge på vores IT systemer og finde dit nethold.

   

  1. Start med at downloade Microsoft Teams, hvis du ikke allerede har programmet på din computer - du kan hente programmet her

  2. Åben Teams og skriv dit brugernavn (dit UNI-login efterfulgt af @holstebro-vuc.dk)
  3. Indtast så din password

  4. Vælg dit hold
  5. Find holdets Onenote/klassenotesbog  6. Åben for indholdet i notesbogen ved at klikke på pilen


   

 • Hvor finder jeg mine lektier og opgaver?

  Du finder dine lektier, opgaver og andre materialer i din klassenotesbog.

  Din klassenotesbog finder du ved at gå ind i Teams. (Se hvordan du logger ind på Teams under spørgsmålet "Hvordan logger jeg ind?")

   

   

  Få vist notesbogens indhold ved at klikke på pilen

   

  Dette eksempel er for at nethold, og dit holds notesbog er ikke nødvendigvis opbygget på helt samme måde. Men ved at åbne menupunkterne i venstre side, kan du bladre dig igennem notesbogen og finde dit materiale, dine opgaver og meget andet. 

 • Hvad skal jeg bruge Ludus til?

  Ludus bruges til en række administrative opgaver: bl.a. er det her du

   

  Du logger ind på Ludus med dit Unilogin - https://ludus.holstebro-vuc.dk/ui/main

 • Hvad skal jeg bruge Teams til?

  Teams (Microsoft Teams) er den platform, hvor du finder alle dine undervisningshold. Hvert hold har sit eget team.

  I holdets team, kan du bl.a. finde filer, dokumenter og ikke mindst holdets klassesnotesbog.
  Klassenotesbogen er det sted, hvor du kan se dine lektier, afleveringsopgaver, undervisningsmaterialer - alt hvad der vedrører din undervisning.

   

  Udover dine hold finder du også teamet "Info fra VUC til Kursister" i Teams.
  Alle kursister er medlem af dette team, og her får du vigtige, formelle informationer fra skolen til dig og dine medkursister.
  Du er forpligtiget til løbende at følge aktiviteten i dette team.

 • Videoguides

   

  Se hvordan du downloader Teams

  Se hvordan du logger ind på Teams

  Se hvordan du kommer i gang på Teams - bl.a. hvor du finder dine undervisningsmaterialer, og hvordan du afleverer dine afleveringsopgaver

Netkursister

 • SMS

  Du kan modtage informationer fra os på sms, hvis du sørger for, at vi har dit mobilnummer.
  SMS'erne er ekstra service - du skal altså stadig huske også at tjekke din e-boks.

 • Facebook

  Vores Facebook side opdateres jævnligt med stort og småt fra vores hverdag.
  Ikke alt er relevant for dig som netkursist - men du er mere end velkommen alligevel :)

  Og når du alligevel er på Facebook, kan siden give dig let adgang til information og nyheder, som også kan være relevante for dig.

 • Info fra VUC (i Teams)
  I Microsoft Teams er du en del af teamet "Info fra VUC til Kursister". Alle kursister er medlem af dette team, og her får du vigtige, formelle informationer fra skolen til dig og dine medkursister.


  Her finder du vigtige beskeder og dokumenter, du skal være bekendt med, fx eksamensreglement og studie- og ordensregler.

   

  Du er forpligtiget til løbende at følge aktiviteten i teamet.