Klagemulighed for standpunktskarakterer sommer 2021

Det er muligt at klage over den standpunktskarakter, du har modtaget.

  • Kursisten skal indgive en skriftlig klage til sin lærer senest d. 18. juni 2021.

  • Læreren afgør senest d. 23. juni 2021 om karakteren fastholdes, eller kursisten får medhold. Dette skal ske skriftligt til kursisten og VUC. Dette skal ikke begrundes af læreren.

  • Kursisten kan herefter klage til skolens ledelse - ved indgivelse af en skriftlig klage senest d. 28. juni 2021.

  • Skolens ledelse vurderer klagen. Vurderes klagen at være åbenbart grundløs, afvises den umiddelbart.
    Findes klagen begrundet, inddrages faglæreren for en faglig udtalelse. Dette vil finde sted i uge 32.

  • Hvis relevant sendes den faglige udtalelse til kursisten d. 17. august 2021 med en 14 dages frist for en skriftlig kommentering.

  • Herefter træffer ledelsen på baggrund af lærerens faglige udtalelse og kursisterne kommentarer en endelig afgørelse. Afgørelsen vil være begrundet og indeholde en klagevejledning (bemærk, at det kun er retslige forhold, der kan foranledige en videre klage (til STUK)).