Kla­ger over prø­ver

Du har mulighed for at klage over prøver.

Hvis du vil klage over en prøve, skal du skrive en skriftlig klage til VUC Holstebro-Lemvig-Struer. I klagen skal du forklare, hvad du ønsker at klage over, og hvorfor. Det er vigtigt, at du giver en klar og saglig begrundelse for din klage. Man kan ikke klage sammen med eller på vegne af andre.
Klager kan vedrøre eksamensgrundlaget (prøvespørgsmål/opgaver), prøveforløbet, og/eller bedømmelsen. 


Hvis du ønsker at klage, kan du henvende dig til VUC Holstebro-Lemvig-Struer og få udleveret en kopi af prøven samt din egen besvarelse, hvis det var en skriftlig prøve.

Klager skal afleveres til VUC Holstebro-Lemvig-Struer senest to uger efter, du har modtaget bedømmelsen. Bemærk venligst, at alle klager skal være indgivet senest den sidste hverdag i juni, uanset hvornår bedømmelsen blev modtaget.

 

Når du har indgivet en klage, vil VUC Holstebro-Lemvig-Struer vurdere, om klagesagen skal behandles yderligere, eller om klagen skal afvises som åbenbar grundløs.
Hvis din klage bliver afvist, vil du modtage en skriftlig begrundelse for, hvorfor din klage vurderes at være grundløs.

Hvis VUC Holstebro-Lemvig-Struer vurderer, at din klage kan være begrundet, indhenter VUC Holstebro-Lemvig-Struer udtalelser fra eksaminator og censor med en frist på normalt højest to uger. Du modtager herefter disse udtalelser, og har normalt en uge til at komme med eventuelle kommentarer skriftligt.

Herefter afgør VUC Holstebro-Lemvig-Struer om

  • der skal foretages en ombedømmelse – det vil sige, at den opgave/besvarelse, du har lavet, bliver vurderet igen
  • du skal tilbydes en ny prøve
  • du ikke får medhold, og klagen afvises

 

 

VUC Holstebro-Lemvig-Struer sender sin afgørelse med en skriftlig begrundelse til dig, eksaminator, censor og eventuelle andre berørte eksaminander.

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen, kan du indbringe din klage for kvalitets- og tilsynsstyrelsen senest to uger efter modtagelsen af VUC Holstebro-Lemvig-Struers  afgørelse.

Se evt. også Eksamensbekendtgørelsen BEK nr. 862 af 16. august 2012