Læs en hel HF

Sammensæt din HF eksamen fleksibelt og bliv klar til din drømmeuddannelse

Hvorfor HF på VUC

 • Et enkeltfags-HF

  • Enkeltfags-HF giver dig fleksibilitet

  • du sammensætter selv de fag, du ønsker

  • kan tilrettelægges over 2 eller flere år. Vi kan naturligvis vejlede dig i dit valg, så du finder det rigtige tempo for dig
 • For voksne

  • du læser sammen med andre voksne

  • dygtige og engagerede lærere med erfaring i at undervise voksne
 • Åbner muligheder

  • HF eksamen kan give adgang til korte, mellemlange eller lange videregående uddannelse

Hvem kan læse HF på VUC

  • Min. 18 år (mulighed for dispensation i særtilfælde)
  • Min. 9. klasse - og du skal have været ude af folkeskolen i mindst ét år – eks. i arbejde eller i en 10. klasse, eller have en 10. klasseseksamen.
  • Du kan evt. genopfriske fag på 8.-10. klasse-niveau - enten inden du starter, eller mens du læser din HF.

Obligatoriske fag på HF

 • Biologi C

  I biologi på C-niveau lærer du at indhente biologisk information fra forskellige kilder og vurdere materialets kvalitet. Du lærer også at foretage systematiske observationer og indsamle data både i laboratoriet og i felten.

  Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.

  De indsamlede data lærer du at beskrive, analysere og forklare ved hjælp af figurer og relevante forklaringsmodeller. Du lærer desuden at opstille enkle hypoteser som udgangspunkt for biologiske eksperimenter og at formidle dine resultater af eksperimentelt arbejde.

  Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • Cellebiologi
  • Makromolekyler
  • Enzymer
  • Biokemiske processer
  • Genetik
  • Bioteknologi
  • Fysiologi
  • Økologi

   

  Læs mere om faget

 • Dansk A

  I faget dansk på A-niveau får du indsigt i litteratur, kommunikation og medier og i sprogets funktion og egenskaber i forskellige situationer. Du lærer at analysere tekster, gå bag om ordene og forstå indhold og nuancer.

  Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

  Du lærer bl.a. at analysere og fortolke litterære tekster inden for en række genrer som roman, novelle, digt og drama. Fx arbejder du med værkernes betydning og funktion i deres samtid og eftertid og vil blive sat ind i forskellige teorier om litteratur, fx genrebegreber, og i tekstanalytiske metoder m.m.

  På baggrund af din læsning af et bredt udvalg af skønlitterære tekster fra de sidste 1000 år, både danske og fra verdenslitteraturen, vil du få kendskab til litteratur- og kulturhistorie.

  Endvidere lærer du at analysere og vurdere medier og medietekster, fx aviser, tv, websites og interaktive medier. Her får du bl.a. viden om nyhedskriterier og lærer om fiktions- og faktakoder i teksttyper som dokumentar, nyheder og fiktion.

  Ved også at arbejde sproganalytisk med et varieret udvalg af både talte og trykte tekster får du desuden kendskab til fx grammatik og stil, argumentation, retorik og kommunikation.

   

  Læs mere om faget

 • Engelsk B

  I faget engelsk på B-niveau lærer du at forstå, tale og skrive et nogenlunde flydende og hovedsageligt korrekt engelsk. Du vil i den sammenhæng lære om det engelske sprogs grammatik, stavemåde og tegnsætning.

  Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

  Du får fx træning i at bruge opslagsværker og øvrige hjælpemidler i dit arbejde med sproget, og vil kunne opnå et ordforråd som gør det muligt for dig at deltage i en samtale eller diskussion på engelsk om såvel almene som faglige emner.

  Du lærer også at analysere forskellige teksttyper samt film og mediestof og får kendskab til tekstanalytiske begreber. Du vil herunder stifte bekendtskab med et bredt udvalg af nyere litterære tekster, ikke-litterære tekster og mediestof.

  Du vil desuden få viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien, USA og andre engelsksprogede lande.

   

  Læs mere om faget

 • Geografi C

  I geografi på C-niveau lærer du at udføre simple former for geofagligt eksperimentelt arbejde, herunder feltarbejde og dataindsamling, og du lærer at behandle og bruge de indsamlede data og resultater.

  Du stifter i undervisningen bekendtskab med faglige analyseværktøjer og relevant fagsprog og lærer at opstille enkle problemformuleringer ud fra en geofaglig tilgang. I arbejdet med de geofaglige spørgsmål gennemgår I også naturvidenskabernes og teknologiens rolle i den aktuelle samfundsudvikling og sætter lokale natur- og samfundsmæssige forhold ind i en regional eller global sammenhæng.

  Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • vejrforhold og klima, klimaændringer og vandressourcer
  • Jordens og landskabernes processer
  • naturlige og menneskeskabte energistrømme og stofkredsløb
  • naturbetingede ressourcer, produktion, teknologi og bæredytighed
  • befolkningsforhold, byudvikling og erhverv i en globaliseret verden

   

  Læs mere om faget

 • Historie B

  I faget historie på B-niveau får du undervisning i centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og i verdenshistorien. Du lærer at undersøge et givent historisk emne og at formidle resultatet både mundtligt og skriftligt.

  Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

  I undersøgelsen af historien lærer du at bruge en analytisk/metodisk tilgang til materialet og forholde dig kritisk til eksempler på brug og misbrug af historien. Du får en forståelse for samspillet mellem natur, individ og samfund i et historisk perspektiv og lærer at reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende.

  Du får undervisning inden for følgende emneområder:

  • Hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie
  • Forandringer i levevilkår, teknologi og produktion
  • Styreformer, herunder demokrati og demokratiseringsprocesser
  • Kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie
  • Globalisering
  • Ideologiernes kamp i det 20. århundrede

   

  Læs mere om faget

 • Kemi C

  I faget kemi på C-niveau vil du få kendskab til grundlæggende naturvidenskabelige metoder og begreber inden for kemiens verden, lige som du vil lære at bruge det kemiske fagsprog.

  Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.

  Du lærer at beskrive stoffers opbygning og simple kemiske reaktioner og at indhente og vurdere kemisk information fra forskellige kilder.

  Du lærer også at udføre enkle kemiske beregninger og kemiske eksperimenter ved hjælp af simpelt laboratorieudstyr, lige som du lærer at beskrive og forklare forsøgsresultatet både mundtligt og skriftligt.

  Du får bl.a. undervisning inden for emner som:

  • Kemisk fagsprog, herunder kemiske formler og reaktionsskemaer
  • Grundstoffernes periodesystem, herunder atomets opbygning
  • Stofmængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer, herunder stofmængdekoncentration
  • Kemiske bindingstyper , tilstandsformer og blandbarhed
  • Simple organiske og uorganiske molekylers opbygning, navngivning, egenskaber og anvendelse
  • Ionforbindelsers opbygning, navngivning, egenskaber og anvendelse
  • Fældnings-, simple redox- og syre-basereaktioner, herunder pH-begrebet

   

  Læs mere om faget

 • Matematik C

  I faget matematik på C-niveau vil du lære at gennemføre simple matematiske ræssonementer og at bruge matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Du lærer også at kommunikere om matematik.

  Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.

  Du lærer fx at behandle et talmateriale statistisk, herunder at formidle konklusioner på behandlingen, ligesom du lærer at gøre rede for geometriske modeller og løse geometriske problemer.

  Du får også kendskab til matematikkens samspil med den den øvrige videnskabelige, teknologiske og kulturhistoriske udvikling.

  Du får fx undervisning inden for emneområderne:

  • regningsarternes hierarki, ligningsløsning, samt procent- og rentesregning
  • formeludtryk til beskrivelse af ligefrem og omvendt proportionalitet, lineære og eksponentielle sammenhænge samt potenssammenhænge mellem variable
  • beskrivende statistik med grafisk præsentation og bestemmelse af simple empiriske statistiske deskriptorer
  • forholdsberegninger i ensvinklede trekanter og trigonometriske beregninger i vilkårlige trekanter.

   

  Læs mere om faget

 • Religion C

  I faget religion på C-niveau lærer du bl.a. at gøre rede for væsentlige sider af kristendommen historisk set men med hovedvægt på nutiden. Desuden for væsentlige sider af yderligere to religioner, hvoraf den ene er islam.

  Du lærer om centrale religiøse fænomener som fx myte, ritual, kult samt lære og etik og ser på religionerne i relation til udvalgte aspekter af europæisk kultur og tænkning.

  I undervisningen vil du skulle gennemføre en mindre empirisk undersøgelse af et religionsfagligt emne. Du lærer at analysere og fortolke dokumentarisk materiale og at benytte et elementært religionsfagligt ordforråd.

  I forbindelse med gennemgangen af kristendommen indgår tekster fra Gammel og Ny Testamente, enkelte tekster fra kristendommens historie samt nutidige tekster. I forbindelse med gennemgangen af islam indgår tekster fra Koranen samt nutidige tekster. Begge religioner betragtes ud fra et europæisk perspektiv.

   

  Læs mere om faget

 • Samfundsfag C

  I samfundsfag på C-niveau får du en teoretisk og metodisk baggrundsviden, der gør dig i stand til at formulere samfundsfaglige spørgsmål og gøre rede for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå.

  Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.

  Du lærer bl.a. at undersøge sammenhænge mellem forskellige baggrunde og sociale og kulturelle mønstre samt konkrete politiske beslutningsprocesser. Du undersøger fx også konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet.

  Du lærer desuden at formulere samfundsfaglige spørgsmål og at formidle din samfundsfaglige viden i enkle modeller, tabeller og diagrammer, lige som du lærer at argumentere for dine egne synspunkter og indgå i en faglig dialog.

  Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • Sociologi, der fx kan handle om identitetsdannelse og socialisation samt sociale og kulturelle forskelle
  • Politik, der fx kan handle om politiske ideologier, politiske beslutninger i Danmark samt demokrati og menneskerettigheder
  • Økonomi, der fx kan handle om velfærd og fordeling samt det økonomiske kredsløb
  • Metode, herunder centrale samfundsfaglige informationskanaler

   

   

  Læs mere om faget

Valgfag på HF

Udover de obligatoriske fag i en hel HF, skal du også have en række valgfag.
Som en del af din hele HF, skal du have et kreativt valgfag. Hos os er dette fag billedkunst C, som du derfor skal vælge som et af dine valgfag.

Vores øvrige valgfag er opdelt i 2 spor; Naturvidenskab og Samfund.
Du skal vælge et spor – og her finde 3-4 valgfag mere, afhængigt af hvilke fag og niveauer, du vælger.
adgangskortet kan du se hvilke fag, du skal have for at komme ind på dit drømmestudie.

 • Naturvidenskab

  • for dig, der er glad for tal - og måske drømmer om at blive læge, tandlæge, laborant eller at arbejde med miljøteknologi

  • vælg mellem matematik B/A, kemi B, fysik C/B eller biologi B
 • Samfund

  • for dig, der overvejer en uddannelse til lærer, pædagog, jurist eller inden for sundhedsvæsnet

  • vælg mellem samfundsfag B, psykologi B, religion B, og et valgfag på C-niveau, fx filosofi eller kulturforståelse
 • Tilmeld dig online - nemt og hurtigt

  Tilmeld dig 1. år af din hele HF nemt og hurtigt med vores online tilmelding.

  Vælg din ønskede profil:

  Naturvidenskabelig

  Samfundsfaglig

 • Billedkunst C

  I faget billedkunst på C-niveau arbejder du med visuelle udtryk, dvs. med billeder, skulpturer, installationer og arkitektur.

  Du vil bl.a. komme til at arbejde med forskellige faglige problemstillinger, fx form, betydning og et værks samfundsmæssige sammenhænge.

  Den faglige viden vil du både afprøve praktisk i egne værker og udtryk og bruge til at forstå og forholde dig til andres. Bl.a. skal du ud fra en faglig problemstilling udvælge og analysere et billedmateriale og sætte et af dine egne værker i sammenhæng med det.

  Du vil også lære at skelne mellem en personlig oplevelse af et visuelt udtryk og en analytisk tilgang til visuelle fænomener. I løbet af undervisningen får du kendskab til et udvalg af værker fra forskellige perioder, herunder din samtid.

   

  Læs mere om fag

 • Biologi B

   

  I faget biologi på B-niveau får du indsigt i biologiens verden og en faglig baggrund for at forstå betydningen af naturens mangfoldighed, bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse. Du får også indsigt i levevilkår og baggrund for at forstå livsstilsfaktorers betydning for sundhed og sygdom.

  Du lærer at bruge og forklare biologisk teori og metode til at analysere biologiske problemstillinger og lærer de biologiske fagudtryk at kende. Du får kendskab til eksempler på undersøgelses- og analysemetoder inden for områderne fysiologi, genetik, evolution og økologi.

  Du lærer også at gennemføre observationer og undersøgelser og tilrettelægge eksperimenter i laboratoriet og i felten.

  Desuden får du færdigheder i at opsøge og vurdere information vedrørende biologiske problemstillinger inden for miljø, sundhed, medicin og bioteknologi og i at formidle resultaterne fra dine egne biologiske undersøgelser.

  Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • Cellebiologi
  • Mikrobiologi
  • Virus
  • Makromolekyler
  • Enzymer
  • Biokemiske processer
  • Genetik og molekylærbiologi
  • Evolutionsbiologi
  • Fysiologi
  • Økologi

   

   

  Læs mere om faget

 • Engelsk A

  I faget engelsk på A-niveau lærer du at forstå, tale og skrive et nogenlunde flydende og korrekt engelsk. Du vil i den sammenhæng lære om det engelske sprogs grammatik, stavemåde og tegnsætning.

  Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

  Du får træning i at bruge opslagsværker og øvrige hjælpemidler i dit arbejde med sproget, og vil kunne opnå et ordforråd som gør det muligt for dig at deltage i en samtale eller diskussion på engelsk om såvel almene som faglige emner.

  Du lærer også at analysere og fortolke forskellige teksttyper samt mediestof og film med anvendelse af faglige ord og begreber. Du vil bl.a. stifte bekendtskab med et bredt udvalg af nyere litterære tekster og mediestof og lære om væsentlige strømninger i britisk og amerikansk litteraturhistorie. Som eksempel på ældre teksttyper kan nævnes uddrag af Shakespeares værker.

  Du vil desuden få viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien, USA og andre engelsksprogede lande.

  Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

   

  Læs mere om faget

 • Filosofi C

  I faget filosofi på C-niveau får du et elementært kendskab til filosofiske problemers og teoriers idehistoriske og systematiske sammenhæng og udvikling. Faget handler bl.a. om, hvordan filosofiske menneske- og virkelighedsopfattelser indgår i humanistiske, samfunds- og naturvidenskabelige fag.

  Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan tage på en gymnasial uddannelse.

  Du lærer at forstå og bruge elementær argumentationsteori og bliver i stand til at indgå i en fagligt funderet diskussion om en behandlet filosofisk problemstilling af klassisk eller hverdagsagtig karakter.

  Du lærer også at forstå og bruge begrebslige definitioner og gøre rede for vigtige traditionelle løsningsforslag til givne filosofiske problemer.

  Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • Væsentlige problemstillinger inden for teoretisk og praktisk filosofi
  • Elementær argumentationsteori
  • Centrale filosofiske begreber og positioner
  • Elementær filosofi- og idehistorisk oversigt over de væsentligste perioder

   

  Læs mere om faget

 • Fysik B

  I faget fysik på B-niveau vil du opnå fortrolighed med naturvidenskabelige metoder og begreber inden for fysikkens verden.

  Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

  Ud fra kendskabet til et bredt udvalg af fysiske modeller og arbejdet med forskellige eksperimenter lærer du at forklare fysiske processer og fænomener. Det kan fx være, de nyeste astronomiske opdagelser og kosmologiske teorier, radioaktivitet eller simple elektriske kredsløb.

  Du lærer at opstille og udføre egne fysiske eksperimenter og at analysere og beskrive dine resultater.

  Du får bl.a. undervisning inden for følgende emneområder:

  • Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede
  • Energi, fx kinetisk og potentiel energi i tyngdefeltet nær Jorden
  • Elektriske kredsløb
  • Bølger, herunder lyd og lys som eksempler på bølger
  • Kvantefysik, herunder fotoners energi, radioaktivitet m.m.
  • Mekanik, herunder tyngdekraft og Newtons love m.m.

   

  Læs mere om faget

 • Kemi B

  I faget kemi på B-niveau vil du opnå kendskab til naturvidenskabelige metoder og begreber inden for kemiens verden. Ved at udforske og beskrive stoffers egenskaber og reaktioner på forskellige ting, kan man udvikle nye stoffer med nye egenskaber.

  Du får viden om sammenhængen mellem stoffers struktur og kemiske og fysiske egenskaber og lærer om deres anvendelse i hverdagen og i teknologisk sammenhæng.

  Du lærer at udføre beregninger på simple kemiske problemstillinger på et kvalitativt grundlag. Du lærer også at udføre simple kemiske eksperimenter med udgangspunkt i kendte metoder og at formidle forsøgsresultatet både mundtligt og skriftligt.

  Du får bl.a. undervisning inden for følgende emneområder:

  • Stoffers opbygning, der bl.a. handler om grundstoffernes periodesystem samt kemisk binding i relation til stoffers opbygning
  • Mængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer og opløsninger
  • Stofkendskab, herunder anvendelse af stofferne
  • Kemiske reaktioner, der bl.a. handler om kemisk ligevægt, om syre-basereaktioner og om reaktionshastighed
  • Eksperimentelt arbejde, der bl.a. handler om kvalitative og kvantitative analyser samt om kemikalier og sikkerhed

  Der inddrages supplerende stof i undervisningen, blandt andet emner der har relation til din hverdag og den aktuelle debat.

   

  Læs mere om faget

 • Matematik A

  I faget matematik på A-niveau vil du lære at håndtere formler og selvstændigt at bruge symbolholdigt sprog til at beskrive variabelsammenhænge og løse problemer med matematisk indhold. Undervisningen giver dig kendskab til matematiske ræsonnementer og beviser samt matematisk teori og metode.

  Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

  Til beskrivelse af et givet datamateriale lærer du at bruge simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller, lige som du lærer om forskellige metoder til løsning af henholdsvis differentialligninger og geometriske problemer - sidstnævnte med hjælp af geometriske modeller.

  Du lærer også om matematikkens udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturelle udvikling.

  Du får fx undervisning inden for emneområderne:

  • Overslagsregning, regningsarternes hierarki, symbolmanipulation, ligefrem og omvendt proportionalitet, det udvidede potensbegreb, ligningsløsning med algebraiske og grafiske metoder samt numeriske metoder med brug af matematiske værktøjsprogrammer, tilnærmet og eksakt værdi samt absolut værdi 
  • Procent- og rentesregning, absolut og relativ ændring, renteformel 
  • Statistiske metoder til håndtering af diskret og grupperet datamateriale, grafisk præsentation af statistisk materiale, stikprøve og empiriske statistiske deskriptorer samt anvendelse af lineær, eksponentiel, potens- og polynomiel regression, herunder usikkerhedsbetragtninger og residualplot 
  • Kombinatorik, grundlæggende sandsynlighedsregning, sandsynlighedsfelt og stokastisk variabel, binomialfordeling og normalfordeling, konfidensintervaller, hypotesetest i binomialfordelingen
  • Funktionsbegrebet, sammensat funktion, stykkevist defineret funktion, invers funktion, karakteristiske egenskaber ved følgende elementære funktioner og deres grafiske forløb: lineære funktioner, polynomier, eksponential-, potens- og logaritmefunktioner samt trigonometriske funktioner
  • Definition og fortolkning af differentialkvotient, herunder væksthastighed, afledet funktion for de elementære funktioner samt regnereglerne for differentiation af sum, differens og produkt af funktioner samt differentiation af sammensat funktion 

   

  Læs mere om faget

 • Psykologi B

  I faget psykologi på B-niveau får du et indgående kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normaltfungerende menneske. Du får bl.a. viden om menneskets udvikling, herunder betydningen af arv, miljø og kultur samt psykologiske og sociale forholds betydning for læring og motivation.

  Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

  Ud fra en kritisk holdning, lærer du at forholde dig til centrale psykologiske teorier og undersøgelser og at skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden. Du lærer også at vurdere betydningen af historiske og kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd.

  Du vil i undervisningen skulle gennemføre mindre former for feltundersøgelser og fremlægge resultatet både skriftligt og mundligt ved brug af et fagligt begrebsapparat.

  Du får undervisning inden for følgende faglige områder:

  • Socialpsykologi
  • Udviklingspsykologi
  • Kognition og læring
  • Personlighed og identitet
  • Psykologisk metode

  Der inddrages supplerende stof i undervisningen, som består af mindst et af områderne: sundhedspsykologi, klinisk psykologi, børne- og familiepsykologi, neuropsykologi, idrætspsykologi, mediepsykologi, arbejds- og organisationspsykologi, pædagogisk psykologi og retspsykologi.

   

  Læs mere om faget

 • Religion B

  I faget religion på B-niveau lærer du at gøre rede for centrale sider af kristendom og islam samt hinduisme eller buddhisme, herunder disse religioners vigtigste historiske og nutidige skikkelser.

  Du lærer om religiøse fænomener som fx myte, grundfortælling, ritual, åbenbaring og profetisme samt lære og etik og at bruge et religionsfagligt ordforråd. Du får også indsigt i religionsvidenskabelig teori og læser en længere tekst af religiøs eller religionsfaglig karakter.

  I undervisningen gennemgår I tekster og andet dokumentarisk materiale, og du lærer at fortolke og vurdere religiøse synspunkter og problemstillinger, både ud fra en religiøs selvforståelse og ud fra sekulære, herunder religionskritiske, synsvinkler.

  I forbindelse med gennemgangen af kristendommen indgår tekster fra Gammel og Ny Testamente, tekster fra kristendommens historie samt nutidige tekster. I forbindelse med gennemgangen af islam indgår tekster fra Koranen samt nutidige tekster. Begge religioner betragtes ud fra et globalt perspektiv.

  Du gennemgår også tekster om buddhisme eller hinduisme, både fra religionernes oprindelse og fra nutiden.

   

  Læs mere om faget

 • Samfundsfag B

  I samfundsfag på B-niveau får du en teoretisk og metodisk baggrundsviden, der gør dig i stand til at forklare samfundsmæssige problemstillinger ved hjælp af enkle teorier og begreber. Du lærer bl.a. at undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold, samt at sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i forskellige lande.

  Du undersøger fx også konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskuterer løsninger.

  Du lærer desuden at formidle faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af enkle modeller, tabeller og diagrammer samt egne beregninger og at formulere dig skriftligt og mundtligt om et emne på en struktureret måde.

  Du får undervisning inden for følgende områder:

  • Sociologi, der fx kan handle om massemedier og politisk meningsdannelse, kulturelle mønstre og identitetsdannelse
  • Politik, der fx kan handle om politiske grundholdninger, demokratiopfattelser, betydningen af retssystemet samt forskellige typer af politiske systemer
  • Økonomi, der fx kan handle om velfærdsprincipper, det økonomiske kredsløb og globaliseringens betydning for Danmark
  • Metode, herunder kvalitativ og kvantitativ metode

   

  Læs mere om faget

 • Tysk B

  I tysk begyndersprog på B-niveau lærer du at deltage i en samtale på et enkelt tysk standardsprog, lige som du lærer at læse og forstå forskellige typer af nyere tysksprogede tekster, herunder aktuel litteratur og sagprosa.

  Du vil få gennemgået de grundlæggende regler for tysk grammatik, og du lærer at skrive korte tekster på tysk i relation til de læste tekster.

  I undervisningen vil du opnå et grundlæggende tysk ordforråd og lære at give udtryk for forskellige synspunkter i et enkelt og sammenhængende sprog.

  Ud over at lære sproget får du indsigt i udvalgte, aktuelle forhold i Tyskland, samt i kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i Tyskland efter 1945.

   

  Læs mere om faget

Fleksibilitet og muligheder

Vores undervisning afvikles på mange forskellige måder, og det giver dig mulighed for at planlægge dit skoleliv fleksibelt.

 • Aftenundervisning

  Aftenundervisningen er tilrettelagt forskelligt fra fag til fag - eksempelvis med klasseundervisning den første del af undervisningstiden, og derefter selvstændigt arbejde.

 • Halvårsforløb

  Nogle fag kan læses som halvårlige forløb. Det vil sige, at du har hele faget på et halvt år, og at du skal til eksamen i faget efter et halvt års undervisning.

  At læse et fag på et halvt i stedet for et helt år betyder, at du har flere timer i det fag hver uge.
  Det kan gøre det lettere at huske det, du lærer, fra gang til gang, og gøre, at du får mere ud af undervisningen.


  Men det betyder også, at det er vigtigt, at du følger godt med og møder op til undervisningen, for der sker meget på få uger.

 • Netundervisning

  VUC’s netundervisning er et tilbud om undervisning, hvor som helst og når som helst – du skal bare have adgang til en computer med internetforbindelse.


  
Netundervisning foregår over nettet, hvor du selv henter og læser undervisningsmateriale.
Du får en netlærer, som naturligvis hjælper og vejleder dig gennem hele forløbet.

   

  Netundervisning er et godt valg, hvis

  • du har behov for en fleksibel studieform, der kan tilpasses din hverdag
  • du kan arbejde selvstændig, disciplineret og struktureret
  • netundervisning kan desuden være en god træning i det at være studerende

   

  Du skal være opmærksom på, at det enkelte fags indhold svarer helt til undervisningen på almindelige hold, og det er derfor også lige så tidskrævende at læse et net-fag som et almindeligt fag.

   

  Læs eventuelt mere om netundervisning

 • Fagpakker

  En fagpakke giver dig mulighed for at læse målrettet mod den uddannelse, du drømmer om.

  Med en fagpakke læser du ikke en hel HF, men 2-5 udvalgte HF-fag, og får dermed hurtigere adgang til at søge om optagelse på din videregående uddannelse.

   

  Vær opmærksom på, at fagpakken kan kvalificere dig til uddannelsen, men ikke sikre optagelse.

   

  Læs mere om vores fagpakker

 • Klar til EUX

  Med forløbet Klar til EUX, kan du blive klar til at starte på din EUX.

  Du læser fagene dansk C, engelsk C og samfundsfag C i perioden oktober - december eller januar - juni, og så er du klar til optagelse på erhvervsskolen ved deres halvårige opstart.

Til dig, der gerne vil læse en hel HF i Struer

Du kan læse det første år af din hele HF i Struer - men da det ikke er alle fag, som udbydes i Struer, skal du regne med, at det vil være nødvendigt enten at tage et eller flere fag i Holstebro (evt. som aftenundervisning) eller som netundervisning.

Økonomi


Når du læser HF, kan du få SU (Statens Uddannelsesstøtte) eller SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte).

 

Du skal betale for at læse en HF på VUC, men du kan få tilbagebetalt dit deltagergebyr.
Du betaler pr. fag, og du er først tilmeldt faget, når du har betalt deltagergebyret.

Tilmelding

Vores studievejledere vil altid gerne hjælpe dig med råd og vejledning, når du overvejer udddannelse.
Sammen kan I drøfte dine ønsker og muligheder og sikre, at alle detaljer omkring din tilmelding kommer på plads, og at du får det helt rigtige uddannelsestilbud, som passer til dine uddannelsesdrømme, dine skoleerfaringer og din situation.


Er du allerede helt afklaret og klar til at tilmelde dig? - Så kan du gøre det direkte i vores online tilmelding lige her;

Samfundsfaglig profil
Naturvidenskabelig profil

Kontakt Studievejledningen

Book online via vores booking system
Fast telefontid for korte spørgsmål: mandag-fredag kl. 8.30 - 9

Tlf. 9627 5800
vuc@holstebro-vuc.dk

Andre HF-kursisters historier

} }; setGTM(); window.addEventListener('CookieInformationConsentGiven', setGTM);