Læs en hel HF

Sammensæt din HF eksamen fleksibelt og bliv klar til din drømmeuddannelse

Hvorfor HF på VUC

 • Et enkeltfags-HF

  • Enkeltfags-HF giver dig fleksibilitet

  • du sammensætter selv de fag, du ønsker

  • kan tilrettelægges over 2 eller flere år. Vi kan naturligvis vejlede dig i dit valg, så du finder det rigtige tempo for dig
 • For voksne

  • du læser sammen med andre voksne

  • dygtige og engagerede lærere med erfaring i at undervise voksne
 • Åbner muligheder

  • HF eksamen kan give adgang til korte, mellemlange eller lange videregående uddannelse

Hvem kan læse HF på VUC

  • Min. 18 år (mulighed for dispensation i særtilfælde)
  • Min. 9. klasse - og du skal have været ude af folkeskolen i mindst ét år – eks. i arbejde eller i en 10. klasse, eller have en 10. klasseseksamen.
  • Du kan evt. genopfriske fag på 8.-10. klasse-niveau - enten inden du starter, eller mens du læser din HF.

Obligatoriske fag på HF

 • Biologi C

  I biologi C lærer du:

  • at gennemføre observationer, undersøgelser og enkle eksperimenter, såvel i felten som i laboratoriet
  • at bearbejde og fortolke biologiske data
  • at formidle resultater fra biologiske undersøgelser i form af journaler og rapporter
  • at analysere figurer og data og sætte dem i relation til relevante forklaringsmodeller
  • at indhente og vurdere biologisk information fra forskellige kilder med mere

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Dansk A

  I dansk A lærer du:

  • at udtrykke dig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt
  • at beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens og stilistikkens grundbegreber
  • at demonstrere indblik i sprogets funktion og variation
  • at anvende centrale mundtlige fremstillingsformer
  • at anvende centrale skriftlige fremstillingsformer
  • at analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier
  • at analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier
  • at navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt fokus.

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Engelsk B

  I engelsk B lærer du:

  • at forstå mundtligt og skriftligt engelsk om almene og faglige emner
  • at beherske et varieret ordforråd, som gør det muligt at deltage i en samtale og diskussion på engelsk
  • at give en nuanceret, sammenhængende mundtlig og skriftlig fremstilling af et kendt emne på et flydende og hovedsageligt korrekt engelsk
  • at kunne gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer engelsksprogede tekster og engelsksproget mediestof
  • at analysere og fortolke litterære tekster, ikke-litterære tekster og mediestof med mere.

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Geografi C

  I geografi C lærer du:

  • at identificere, genkende og klassificere rumlige mønstre i geofaglige sammenhænge
  • at udføre simple former for eksperimentelt arbejde
  • at opsøge, forholde dig til og anvende geofaglige repræsentationsformer som tekster, data, kort, diagrammer, profiler, figurer, analoge og digitale billeder
  • at give en samlet beskrivelse af udviklingsforløb i naturen og menneskets omgivelser ud fra konkrete data og observationer
  • at udskille og redegøre for væsentlige naturfaglige enkeltfænomener og delprocesser i naturen og menneskets omgivelser, og sætte dem ind i overskuelige sammenhænge
  • at indkredse geofaglige problemstillinger og opstille og anvende enkle problemformuleringer i analysen af naturen og menneskets omgivelser

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Historie B

  I historie B lærer du

  • at redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
  • at dokumentere viden om forskellige samfundsformer, at formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid
  • at analysere samspillet mellem mennesker, natur og samfund gennem tiderne

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Kemi C

  I kemi C lærer du:

  • at beskrive stoffers opbygning og simple kemiske reaktioner
  • at benytte kemisk fagsprog
  • at relatere observationer, model- og symbolfremstillinger til hinanden
  • at udføre enkle kemiske beregninger
  • at udføre kemiske eksperimenter med simpelt laboratorieudstyr
  • at beskrive og forklare eksperimenter såvel mundtligt som skriftligt

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Matematik C

  I matematik C lærer du:

  • at håndtere simple formler og ligninger, herunder kunne oversætte fra symbolholdigt sprog til naturligt sprog og omvendt
  • at give en statistisk behandling af et talmateriale og kunne formidle konklusioner i et klart sprog
  • at håndtere simple modeller til beskrivelse af sammenhænge mellem variable og kunne diskutere rækkevidde af sådanne modeller
  • at redegøre for foreliggende geometriske modeller og løse geometriske problemer
  • at gennemføre simple matematiske ræsonnementer
  • at opsøge information og formidle viden om matematikanvendelser inden for dagligliv og samfundsliv
  • at anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske problemer

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Religion C

  I religion C lærer du:

  • at redegøre for grundlæggende sider ved kristendommen, herunder dens formative, historiske og nutidige skikkelser
  • at redegøre for væsentlige sider af yderligere to verdensreligioner, hvoraf den ene skal være islam
  • at redegøre for religiøse fænomener som myte, grundfortælling, kosmologi, eskatologi, ritual, åbenbaring, lære og etik
  • at anvende elementær religionsfaglig terminologi
  • at karakterisere, analysere og perspektivere tekster og andet dokumentarisk materiale
  • at fortolke og vurdere religiøse synspunkter og problemstillinger såvel ud fra en religiøs selvforståelse som ud fra sekulære, herunder religionskritiske, synsvinkler med mere.

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Samfundsfag C

  I samfundsfag C lærer du bl.a.:

  • at anvende og kombinere viden om sociologi, økonomi og politik til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå
  • at undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU og globale forhold
  • at påvise sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale mønstre
  • at undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

Valgfag på HF

Udover de obligatoriske fag i en hel HF, skal du også have en række valgfag.
Som en del af din hele HF, skal du have et kreativt valgfag. Hos os er dette fag billedkunst C, som du derfor skal vælge som et af dine valgfag.

Vores øvrige valgfag er opdelt i 2 spor; Naturvidenskab og Samfund.
Du skal vælge et spor – og her finde 3-4 valgfag mere, afhængigt af hvilke fag og niveauer, du vælger.
adgangskortet kan du se hvilke fag, du skal have for at komme ind på dit drømmestudie.

 • Naturvidenskab

  • for dig, der er glad for tal - og måske drømmer om at blive læge, tandlæge, laborant eller at arbejde med miljøteknologi

  • vælg mellem matematik B/A, kemi B, fysik C/B eller biologi B
 • Samfund

  • for dig, der overvejer en uddannelse til lærer, pædagog, jurist eller inden for sundhedsvæsnet

  • vælg mellem samfundsfag B, psykologi B, religion B, og et valgfag på C-niveau, fx filosofi eller kulturforståelse
 • Billedkunst C

  I billedkunst C lærer du:

  • at skelne mellem personlig oplevelse af visuelle udtryk og analytisk tilgang til visuelle fænomener
  • at løse elementære visualiseringsopgaver
  • at forstå kunstfaglige tekster i medierne og i undervisningsmaterialet
  • at skelne mellem tre udvalgte kunsthistoriske perioder og beskrive disse perioders væsentligste træk
  • at kommunikere om og ved hjælp af visuelle udtryk

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Biologi B


  I biologi B lærer du:

  • at formulere og analysere biologiske problemstillinger med anvendelse af biologiske fagudtryk
  • at gennemføre observationer og undersøgelser og tilrettelægge eksperimenter såvel i laboratoriet som i felten
  • at analysere og bearbejde data fra eksperimentelt arbejde samt bearbejde og formidle resultater fra biologiske undersøgelser
  • at analysere og vurdere artikler med biologisk indhold
  • at opsøge og vurdere information vedrørende miljø, sundhed, medicin og bioteknologi
  • at vurdere konkrete biologiske problemstillinger og disses betydning på lokalt og globalt plan
  • at have faglig baggrund for stillingtagen og handlen i forbindelse med egne og samfundsmæssige problemstillinger med biologisk indhold

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Engelsk A

  I engelsk A lærer du:

  • at forstå forholdsvis komplekst mundtligt og skriftligt engelsk om almene og faglige emner
  • at beherske et varieret ordforråd, som gør det muligt ubesværet at deltage i en samtale og diskussion på engelsk
  • at give en længere, velstruktureret mundtlig og skriftlig fremstilling på flydende, korrekt engelsk af komplekse sagsforhold
  • at gøre rede for indhold, synspunkter og stilforskelle i forskellige typer engelsksprogede tekster og mediestof
  • at analysere og fortolke forskellige nyere og ældre teksttyper samt mediestof med mere

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Filosofi C

  I filosofi C lærer du:

  • at genkende og redegøre for filosofiske problemstillinger
  • om filosofiske problemstillinger og teorier vedrørende fundamentale opfattelser af menneske, samfund og natur
  • om filosofiske problemers, begrebers og teoriers idéhistoriske og systematiske sammenhæng og udvikling
  • at redegøre for vigtige traditionelle løsningsforslag til givne filosofiske problemer
  • om argumentationsteori
  • at indgå i en fagligt funderet diskussion om en behandlet filosofisk problemstilling af klassisk eller hverdagsagtig karakter
  • at genkende og redegøre for samt vurdere etiske problemstillinger
  • at skelne mellem forskellige vidensformer

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Fysik B

  I fysik B lærer du:

  • at kende og kunne opstille og anvende modeller til en kvalitativ eller kvantitativ forklaring af fysiske fænomener og sammenhænge
  • at foretage beregninger af fysiske størrelser ud fra grundlæggende begreber og modeller
  • at tilrettelægge, beskrive og udføre fysiske eksperimenter med givet udstyr og præsentere resultaterne hensigtsmæssigt
  • at behandle eksperimentelle data med henblik på at diskutere matematiske sammenhænge mellem fysiske størrelser
  • at perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling
  • at formidle et emne med et fysikfagligt indhold til en valgt målgruppe

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Kemi B

  I kemi B lærer du:

  • at redegøre for sammenhængen mellem stoffers struktur og kemiske og fysiske egenskaber og for stoffers anvendelse i hverdagen og i teknologisk sammenhæng
  • at relatere observationer, model- og symbolfremstillinger til hinanden
  • at redegøre for og behandle simple kemiske problemstillinger på kvalitativt grundlag
  • at udføre beregninger på simple kemiske problemstillinger
  • at udføre kemiske eksperimenter og med udgangspunkt i kendte metoder tilrettelægge simple kemiske eksperimenter
  • at analysere, vurdere og formidle forsøgsresultater såvel mundtligt som skriftligt

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Matematik A

  I matematik A lærer du:

  • at håndtere formler, herunder kunne oversætte mellem symbolholdigt og naturligt sprog, og selvstændigt kunne anvende symbolholdigt sprog til at beskrive variabelsammenhænge og til at løse problemer med matematisk indhold
  • at anvende simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller
  • at anvende funktionsudtryk og afledet funktion i opstilling af matematiske modeller på baggrund af datamateriale eller viden fra andre fagområder
  • at kunne forholde sig reflekterende til idealiseringer og rækkevidde af modellerne
  • at kunne analysere givne matematiske modeller og foretage simuleringer og fremskrivninger
  • at anvende forskellige fortolkninger af stamfunktion og forskellige metoder til løsning af differentialligninger

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Psykologi B

  I psykologi B lærer du bl.a.:

  • at demonstrere indgående kendskab til det normalfungerende menneske
  • at redegøre for og kritisk forholde sig til centrale psykologiske teorier, begreber og undersøgelser og kunne forstå dem i en historisk-kulturel kontekst
  • at udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete problemstillinger og aktuelt stof og kunne forholde sig kritisk til denne viden på et fagligt grundlag
  • at inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger, herunder kunne placere psykologisk teori i en videnskabsteoretisk ramme
  • at redegøre for og kritisk forholde sig til fagets forskningsmetoder, herunder kunne diskutere etiske problemstillinger i psykologisk forskning, samt kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Religion B

  I religion B lærer du bl.a.:

  • at redegøre for centrale sider ved kristendom og islam samt hinduisme eller buddhisme, herunder disse religioners formative, historiske og nutidige skikkelser
  • at redegøre for religiøse fænomener som myte, grundfortælling, kosmologi, eskatologi, ritual, åbenbaring, lære og etik
  • at anvende religionsfaglig terminologi
  • at karakterisere, analysere og perspektivere tekster og andet dokumentarisk materiale
  • at fortolke og vurdere religiøse synspunkter og problemstillinger såvel ud fra en religiøs selvforståelse som ud fra sekulære, herunder religionskritiske, synsvinkler

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Samfundsfag B

  I samfundsfag B lærer du:

  • at anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå
  • at forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og enkle teorier
  • at undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold
  • at sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre
  • at undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskutere løsninger
  • at undersøge og sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i forskellige lande, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold med mere.

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Tysk B

  I tysk B lærer du:

  • at udtrykke dig mundtligt og skriftligt på et enkelt tysk standardsprog
  • grundlæggende viden om tyske kultur- og samfundsforhold
  • grundlæggende regler for tysk grammatik
  • at reflektere på tysk over litterære tekster og andre kunstneriske udtryksformer

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

Fleksibilitet og muligheder

Vores undervisning afvikles på mange forskellige måder, og det giver dig mulighed for at planlægge dit skoleliv fleksibelt.

 • Aftenundervisning

  Aftenundervisningen foregår på VUC Holstebro. Al aftenundervisning afholdes onsdag.

  Aftenundervisningen er tilrettelagt forskelligt fra fag til fag - eksempelvis med klasseundervisning den første del af undervisningstiden, og derefter selvstændigt arbejde.

 • Turbo-forløb i sommerferien

  Sæt turbo på din uddannelse med et turbo-forløb.

  Et turbo-forløb kan fx være relevant for dig, hvis du har brug for at læse et fag som supplering til din gymnasiale uddannelse, inden du starter på en videregående uddannelse, eller hvis du gerne vil have færre undervisningstimer i løbet af skoleåret.

   

  Vi har 2 typer turbo-forløb;

  • Gymnasial Supplering Kurser (GSK), hvor du kan læse matematik B på 5 uger i sommerferien
  • 2 niveauer i et fag på kun 1 år - her læser du det første niveau i sommerferien (3 eller 5 uger), og det andet i løbet af det efterfølgende skoleår.

   

    

  Kurserne afholdes på VUC Holstebro.

   

   

   

 • Halvårsforløb

  Nogle fag kan læses som halvårlige forløb. Det vil sige, at du har hele faget på et halvt år, og at du skal til eksamen i faget efter et halvt års undervisning.

  At læse et fag på et halvt i stedet for et helt år betyder, at du har flere timer i det fag hver uge.
  Det kan gøre det lettere at huske det, du lærer, fra gang til gang, og gøre, at du får mere ud af undervisningen.


  Men det betyder også, at det er vigtigt, at du følger godt med og møder op til undervisningen, for der sker meget på få uger.

 • Netundervisning

  VUC’s netundervisning er et tilbud om undervisning, hvor som helst og når som helst – du skal bare have adgang til en computer med internetforbindelse.


  
Netundervisning foregår over nettet, hvor du selv henter og læser undervisningsmateriale.
Du får en netlærer, som naturligvis hjælper og vejleder dig gennem hele forløbet.

   

  Netundervisning er et godt valg, hvis

  • du har behov for en fleksibel studieform, der kan tilpasses din hverdag
  • du kan arbejde selvstændig, disciplineret og struktureret
  • netundervisning kan desuden være en god træning i det at være studerende

   

  Du skal være opmærksom på, at det enkelte fags indhold svarer helt til undervisningen på almindelige hold, og det er derfor også lige så tidskrævende at læse et net-fag som et almindeligt fag.

   

  Læs eventuelt mere om netundervisning

 • Fagpakker

  En fagpakke giver dig mulighed for at læse målrettet mod den uddannelse, du drømmer om.

  Med en fagpakke læser du ikke en hel HF, men 2-5 udvalgte HF-fag, og får dermed hurtigere adgang til at søge om optagelse på din videregående uddannelse.

   

   

  Vær opmærksom på, at fagpakken kan kvalificere dig til uddannelsen, men ikke sikre optagelse.

   

  Læs mere om vores fagpakker

 • Klar til EUX

  Med forløbet Klar til EUX, kan du blive klar til at starte på din EUX.

  Du læser fagene dansk C, engelsk C og samfundsfag C i perioden oktober - december eller januar - juni, og så er du klar til optagelse på erhvervsskolen ved deres halvårige opstart.

Til dig, der gerne vil læse en hel HF i Struer

Du kan læse det første år af din hele HF i Struer - men da det ikke er alle fag, som udbydes i Struer, skal du regne med, at det vil være nødvendigt enten at tage et eller flere fag i Holstebro (evt. som aftenundervisning) eller som netundervisning.

Økonomi


Når du læser HF, kan du få SU (Statens Uddannelsesstøtte) eller SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte).

 

Du skal betale for at læse en HF på VUC, men du kan få tilbagebetalt dit deltagergebyr.
Du betaler pr. fag, og du er først tilmeldt faget, når du har betalt deltagergebyret.

Tilmelding

For at tilmelde dig et eller flere fag på VUC Holstebro-Lemvig-Struer skal du først til en samtale med en vejleder.

Samtalen med vejlederen skal sikre, at alle detaljer omkring din tilmelding kommer på plads, og at du får det helt rigtige uddannelsestilbud, som passer til dine uddannelsesdrømme, dine skoleerfaringer og din situation.

Kontakt Studievejledningen

Book online via vores booking system
Fast telefontid for korte spørgsmål: mandag-fredag kl. 8 - 9

Tlf. 9627 5800
vuc@holstebro-vuc.dk