Tur­bo som­mer­kur­ser

Sæt turbo på din uddannelse med et Turbo sommer-kursus!

Hvorfor læse Turbo?

Et Turbo sommer-kursus kan fx være relevant for dig, hvis du har brug for at læse et fag som supplering til din gymnasiale uddannelse, inden du starter på en videregående uddannelse, eller hvis du gerne vil have færre undervisningstimer på din HF i løbet af skoleåret.

Vi har 2 typer turbo-forløb

 • Gymnasial Supplering Kurser (GSK)

  • matematik B
  • varighed: 5 uger
 • 2 niveauer i et fag på kun 1 år

  • 1. niveau læses på 3-5 uger i sommerferien
  • 2. niveau læses i det efterfølgende skoleår

Fag sommer 2017

 • Biologi C-B

  Her læser du C-niveauet i sommerferien, og B-niveauet i det efterfølgende skoleår.

 • Matematik B-A

  Her læser du B-niveauet i sommerferien, og A-niveauet i det efterfølgende skoleår.

 • Psykologi C-B

  Her læser du C-niveauet i sommerferien, og B-niveauet i det efterfølgende skoleår.

 • Tysk C-B

  Her læser du C-niveauet i sommerferien, og B-niveauet i det efterfølgende skoleår.

 • Matematik B (GSK)

  Her opnår du B-niveau på 5 uger i sommerferien.

  Forudsætter at du har C-niveau i forvejen.

 • Biologi C

  I biologi C lærer du:

  • at gennemføre observationer, undersøgelser og enkle eksperimenter, såvel i felten som i laboratoriet
  • at bearbejde og fortolke biologiske data
  • at formidle resultater fra biologiske undersøgelser i form af journaler og rapporter
  • at analysere figurer og data og sætte dem i relation til relevante forklaringsmodeller
  • at indhente og vurdere biologisk information fra forskellige kilder med mere

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Biologi B


  I biologi B lærer du:

  • at formulere og analysere biologiske problemstillinger med anvendelse af biologiske fagudtryk
  • at gennemføre observationer og undersøgelser og tilrettelægge eksperimenter såvel i laboratoriet som i felten
  • at analysere og bearbejde data fra eksperimentelt arbejde samt bearbejde og formidle resultater fra biologiske undersøgelser
  • at analysere og vurdere artikler med biologisk indhold
  • at opsøge og vurdere information vedrørende miljø, sundhed, medicin og bioteknologi
  • at vurdere konkrete biologiske problemstillinger og disses betydning på lokalt og globalt plan
  • at have faglig baggrund for stillingtagen og handlen i forbindelse med egne og samfundsmæssige problemstillinger med biologisk indhold

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Matematik B

  I matematik B lærer du:

  • at håndtere simple formler, herunder at kunne oversætte mellem symbolholdigt og naturligt sprog, kunne redegøre for foreliggende symbolholdige beskrivelser af variabelsammenhænge og kunne anvende symbolholdigt sprog til at løse simple problemer med matematisk indhold
  • at anvende simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller
  • at anvende simple funktionsudtryk i modellering af givne data,
  • at kunne foretage simuleringer og fremskrivninger
  • at anvende differentialkvotient og stamfunktion for simple funktioner og fortolke forskellige repræsentationer af disse med mere

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Matematik A

  I matematik A lærer du:

  • at håndtere formler, herunder kunne oversætte mellem symbolholdigt og naturligt sprog, og selvstændigt kunne anvende symbolholdigt sprog til at beskrive variabelsammenhænge og til at løse problemer med matematisk indhold
  • at anvende simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller
  • at anvende funktionsudtryk og afledet funktion i opstilling af matematiske modeller på baggrund af datamateriale eller viden fra andre fagområder
  • at kunne forholde sig reflekterende til idealiseringer og rækkevidde af modellerne
  • at kunne analysere givne matematiske modeller og foretage simuleringer og fremskrivninger
  • at anvende forskellige fortolkninger af stamfunktion og forskellige metoder til løsning af differentialligninger

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Psykologi C

  I psykologi C lærer du:

  • at demonstrere et bredt kendskab til det normalfungerende menneske
  • at redegøre for centrale psykologiske teorier og undersøgelser
  • at udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete problemstillinger og aktuelt stof og kunne forholde sig kritisk til denne viden på et fagligt grundlag
  • at inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger
  • at demonstrere et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske problemstillinger i psykologisk forskning
  • at kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Psykologi B

  I psykologi B lærer du bl.a.:

  • at demonstrere indgående kendskab til det normalfungerende menneske
  • at redegøre for og kritisk forholde sig til centrale psykologiske teorier, begreber og undersøgelser og kunne forstå dem i en historisk-kulturel kontekst
  • at udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete problemstillinger og aktuelt stof og kunne forholde sig kritisk til denne viden på et fagligt grundlag
  • at inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger, herunder kunne placere psykologisk teori i en videnskabsteoretisk ramme
  • at redegøre for og kritisk forholde sig til fagets forskningsmetoder, herunder kunne diskutere etiske problemstillinger i psykologisk forskning, samt kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Tysk C

  I tysk C (forsættersprog) lærer du:

  • at forstå indholdet af talt tysk, når der tales et enkelt standardsprog
  • at bruge sproget til at skaffe sig viden om tysksproget kultur
  • at læse og forstå forskellige typer af nyere tysksprogede tekster, herunder tysksprogede tekster fra de sidste 10 år
  • at redegøre for studerede tysksprogede tekster og emner samt perspektivere til andre tekster og emner på et enkelt og sammenhængende tysk med et grundlæggende ordforråd
  • at føre en samtale på tysk om forskellige person-, kultur- og samfundsrelaterede emner med relevante tysktalende målgrupper

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Tysk B

  I tysk B lærer du:

  • at udtrykke dig mundtligt og skriftligt på et enkelt tysk standardsprog
  • grundlæggende viden om tyske kultur- og samfundsforhold
  • grundlæggende regler for tysk grammatik
  • at reflektere på tysk over litterære tekster og andre kunstneriske udtryksformer

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

Turbo sommer-kurser afholdes kun i Holstebro

Økonomi

SU på Turbo-forløb

Kun GSK Matematik B berettiger til SU - og her gælder det samtidigt, at du ikke må have et B-niveau i matematik fra tidligere.

De øvrige turbo-forløb giver ikke i sig selv ret til SU - dog tæller timerne med i dit samlede timetal, hvis du læser flere fag, og de kan på den måde være med til at give dig ret til SU.

Tilmelding

For at tilmelde dig et eller flere fag på VUC Holstebro-Lemvig-Struer skal du først til en samtale med en vejleder.

Samtalen med vejlederen skal sikre, at alle detaljer omkring din tilmelding kommer på plads, og at du får det helt rigtige uddannelsestilbud, som passer til dine uddannelsesdrømme, dine skoleerfaringer og din situation.

Kontakt Studievejledningen

Book online via vores booking system
Fast telefontid for korte spørgsmål: mandag-fredag kl. 8 - 9

Tlf. 9627 5800
vuc@holstebro-vuc.dk