Net­un­der­vis­ning

Hvad er netundervisning?

VUC’s netundervisning er et tilbud om undervisning, hvor som helst og når som helst – du skal bare have adgang til en computer med internetforbindelse.


Netundervisning foregår over nettet, hvor du selv henter og læser undervisningsmateriale.

Derfor kan undervisningen tilpasses din hverdag og dit behov – du kan læse hvor og når du vil, og du kan læse et eller flere fag afhængigt af dine uddannelsesplaner.


Du får en netlærer, som naturligvis hjælper og vejleder dig gennem hele forløbet. Kontakten med din lærer foregår primært over nettet.

Netundervisning er et godt valg, hvis

 • du har behov for en fleksibel studieform, der kan tilpasses din hverdag
 • du kan arbejde selvstændig, disciplineret og struktureret

Netundervisning kan desuden være en god træning i det at være studerende.

Du skal være opmærksom på, at det enkelte fags indhold svarer helt til undervisningen på almindelige hold, og det er derfor også lige så tidskrævende at læse et net-fag som et almindeligt fag.

Dokumentationsopgaver / modulopgaver


Du skal løbende aflevere dokumentationsopgaver/modulopgaver, der viser, at du har forstået det stof, du har læst.

Det er forskelligt for hvert fag hvor mange dokumentationsopgaver/modulopgaver, du skal lave, og hvordan du skal lave dem.

 

Afleveringsfristerne for opgaverne skal overholdes, ellers kan du ikke betragtes som studieaktiv, hvilket kan have konsekvenser for din ret til SU samt til fortsat at følge undervisningen på dit nethold.

Fag på netundervisning

 • Biologi C

  I biologi C lærer du:

  • at gennemføre observationer, undersøgelser og enkle eksperimenter, såvel i felten som i laboratoriet
  • at bearbejde og fortolke biologiske data
  • at formidle resultater fra biologiske undersøgelser i form af journaler og rapporter
  • at analysere figurer og data og sætte dem i relation til relevante forklaringsmodeller
  • at indhente og vurdere biologisk information fra forskellige kilder med mere

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Biologi B


  I biologi B lærer du:

  • at formulere og analysere biologiske problemstillinger med anvendelse af biologiske fagudtryk
  • at gennemføre observationer og undersøgelser og tilrettelægge eksperimenter såvel i laboratoriet som i felten
  • at analysere og bearbejde data fra eksperimentelt arbejde samt bearbejde og formidle resultater fra biologiske undersøgelser
  • at analysere og vurdere artikler med biologisk indhold
  • at opsøge og vurdere information vedrørende miljø, sundhed, medicin og bioteknologi
  • at vurdere konkrete biologiske problemstillinger og disses betydning på lokalt og globalt plan
  • at have faglig baggrund for stillingtagen og handlen i forbindelse med egne og samfundsmæssige problemstillinger med biologisk indhold

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Billedkunst C

  I billedkunst C lærer du:

  • at skelne mellem personlig oplevelse af visuelle udtryk og analytisk tilgang til visuelle fænomener
  • at løse elementære visualiseringsopgaver
  • at forstå kunstfaglige tekster i medierne og i undervisningsmaterialet
  • at skelne mellem tre udvalgte kunsthistoriske perioder og beskrive disse perioders væsentligste træk
  • at kommunikere om og ved hjælp af visuelle udtryk

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Dansk A

  I dansk A lærer du:

  • at udtrykke dig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt
  • at beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens og stilistikkens grundbegreber
  • at demonstrere indblik i sprogets funktion og variation
  • at anvende centrale mundtlige fremstillingsformer
  • at anvende centrale skriftlige fremstillingsformer
  • at analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier
  • at analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier
  • at navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt fokus.

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Engelsk B

  I engelsk B lærer du:

  • at forstå mundtligt og skriftligt engelsk om almene og faglige emner
  • at beherske et varieret ordforråd, som gør det muligt at deltage i en samtale og diskussion på engelsk
  • at give en nuanceret, sammenhængende mundtlig og skriftlig fremstilling af et kendt emne på et flydende og hovedsageligt korrekt engelsk
  • at kunne gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer engelsksprogede tekster og engelsksproget mediestof
  • at analysere og fortolke litterære tekster, ikke-litterære tekster og mediestof med mere.

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Engelsk A

  I engelsk A lærer du:

  • at forstå forholdsvis komplekst mundtligt og skriftligt engelsk om almene og faglige emner
  • at beherske et varieret ordforråd, som gør det muligt ubesværet at deltage i en samtale og diskussion på engelsk
  • at give en længere, velstruktureret mundtlig og skriftlig fremstilling på flydende, korrekt engelsk af komplekse sagsforhold
  • at gøre rede for indhold, synspunkter og stilforskelle i forskellige typer engelsksprogede tekster og mediestof
  • at analysere og fortolke forskellige nyere og ældre teksttyper samt mediestof med mere

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Filosofi C

  I filosofi C lærer du:

  • at genkende og redegøre for filosofiske problemstillinger
  • om filosofiske problemstillinger og teorier vedrørende fundamentale opfattelser af menneske, samfund og natur
  • om filosofiske problemers, begrebers og teoriers idéhistoriske og systematiske sammenhæng og udvikling
  • at redegøre for vigtige traditionelle løsningsforslag til givne filosofiske problemer
  • om argumentationsteori
  • at indgå i en fagligt funderet diskussion om en behandlet filosofisk problemstilling af klassisk eller hverdagsagtig karakter
  • at genkende og redegøre for samt vurdere etiske problemstillinger
  • at skelne mellem forskellige vidensformer

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Fysik B

  I fysik B lærer du:

  • at kende og kunne opstille og anvende modeller til en kvalitativ eller kvantitativ forklaring af fysiske fænomener og sammenhænge
  • at foretage beregninger af fysiske størrelser ud fra grundlæggende begreber og modeller
  • at tilrettelægge, beskrive og udføre fysiske eksperimenter med givet udstyr og præsentere resultaterne hensigtsmæssigt
  • at behandle eksperimentelle data med henblik på at diskutere matematiske sammenhænge mellem fysiske størrelser
  • at perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling
  • at formidle et emne med et fysikfagligt indhold til en valgt målgruppe

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Geografi C

  I geografi C lærer du:

  • at identificere, genkende og klassificere rumlige mønstre i geofaglige sammenhænge
  • at udføre simple former for eksperimentelt arbejde
  • at opsøge, forholde dig til og anvende geofaglige repræsentationsformer som tekster, data, kort, diagrammer, profiler, figurer, analoge og digitale billeder
  • at give en samlet beskrivelse af udviklingsforløb i naturen og menneskets omgivelser ud fra konkrete data og observationer
  • at udskille og redegøre for væsentlige naturfaglige enkeltfænomener og delprocesser i naturen og menneskets omgivelser, og sætte dem ind i overskuelige sammenhænge
  • at indkredse geofaglige problemstillinger og opstille og anvende enkle problemformuleringer i analysen af naturen og menneskets omgivelser

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Historie B

  I historie B lærer du

  • at redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
  • at dokumentere viden om forskellige samfundsformer, at formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid
  • at analysere samspillet mellem mennesker, natur og samfund gennem tiderne

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Kemi C

  I kemi C lærer du:

  • at beskrive stoffers opbygning og simple kemiske reaktioner
  • at benytte kemisk fagsprog
  • at relatere observationer, model- og symbolfremstillinger til hinanden
  • at udføre enkle kemiske beregninger
  • at udføre kemiske eksperimenter med simpelt laboratorieudstyr
  • at beskrive og forklare eksperimenter såvel mundtligt som skriftligt

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Matematik C

  I matematik C lærer du:

  • at håndtere simple formler og ligninger, herunder kunne oversætte fra symbolholdigt sprog til naturligt sprog og omvendt
  • at give en statistisk behandling af et talmateriale og kunne formidle konklusioner i et klart sprog
  • at håndtere simple modeller til beskrivelse af sammenhænge mellem variable og kunne diskutere rækkevidde af sådanne modeller
  • at redegøre for foreliggende geometriske modeller og løse geometriske problemer
  • at gennemføre simple matematiske ræsonnementer
  • at opsøge information og formidle viden om matematikanvendelser inden for dagligliv og samfundsliv
  • at anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske problemer

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Matematik A

  I matematik A lærer du:

  • at håndtere formler, herunder kunne oversætte mellem symbolholdigt og naturligt sprog, og selvstændigt kunne anvende symbolholdigt sprog til at beskrive variabelsammenhænge og til at løse problemer med matematisk indhold
  • at anvende simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller
  • at anvende funktionsudtryk og afledet funktion i opstilling af matematiske modeller på baggrund af datamateriale eller viden fra andre fagområder
  • at kunne forholde sig reflekterende til idealiseringer og rækkevidde af modellerne
  • at kunne analysere givne matematiske modeller og foretage simuleringer og fremskrivninger
  • at anvende forskellige fortolkninger af stamfunktion og forskellige metoder til løsning af differentialligninger

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Psykologi B

  I psykologi B lærer du bl.a.:

  • at demonstrere indgående kendskab til det normalfungerende menneske
  • at redegøre for og kritisk forholde sig til centrale psykologiske teorier, begreber og undersøgelser og kunne forstå dem i en historisk-kulturel kontekst
  • at udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete problemstillinger og aktuelt stof og kunne forholde sig kritisk til denne viden på et fagligt grundlag
  • at inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger, herunder kunne placere psykologisk teori i en videnskabsteoretisk ramme
  • at redegøre for og kritisk forholde sig til fagets forskningsmetoder, herunder kunne diskutere etiske problemstillinger i psykologisk forskning, samt kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Religion C

  I religion C lærer du:

  • at redegøre for grundlæggende sider ved kristendommen, herunder dens formative, historiske og nutidige skikkelser
  • at redegøre for væsentlige sider af yderligere to verdensreligioner, hvoraf den ene skal være islam
  • at redegøre for religiøse fænomener som myte, grundfortælling, kosmologi, eskatologi, ritual, åbenbaring, lære og etik
  • at anvende elementær religionsfaglig terminologi
  • at karakterisere, analysere og perspektivere tekster og andet dokumentarisk materiale
  • at fortolke og vurdere religiøse synspunkter og problemstillinger såvel ud fra en religiøs selvforståelse som ud fra sekulære, herunder religionskritiske, synsvinkler med mere.

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Religion B

  I religion B lærer du bl.a.:

  • at redegøre for centrale sider ved kristendom og islam samt hinduisme eller buddhisme, herunder disse religioners formative, historiske og nutidige skikkelser
  • at redegøre for religiøse fænomener som myte, grundfortælling, kosmologi, eskatologi, ritual, åbenbaring, lære og etik
  • at anvende religionsfaglig terminologi
  • at karakterisere, analysere og perspektivere tekster og andet dokumentarisk materiale
  • at fortolke og vurdere religiøse synspunkter og problemstillinger såvel ud fra en religiøs selvforståelse som ud fra sekulære, herunder religionskritiske, synsvinkler

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Samfundsfag B

  I samfundsfag B lærer du:

  • at anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå
  • at forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og enkle teorier
  • at undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold
  • at sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre
  • at undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskutere løsninger
  • at undersøge og sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i forskellige lande, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold med mere.

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Tysk B

  I tysk B lærer du:

  • at udtrykke dig mundtligt og skriftligt på et enkelt tysk standardsprog
  • grundlæggende viden om tyske kultur- og samfundsforhold
  • grundlæggende regler for tysk grammatik
  • at reflektere på tysk over litterære tekster og andre kunstneriske udtryksformer

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

Ønsker du at tage et andet fag som netundervisning kan du undersøge om det udbydes af et af de andre VUC'er i samarbejdet: Herning HF & VUC, HF & VUC Fredericia, Kolding HF & VUC, VUC Skive-Viborg eller VUC Vest.

Laboratoriekurser

På fagene biologi, fysisk, kemi og geografi indgår et obligatorisk laboratoriekursus.

Du skal møde op og deltage i kurset, som afholdes i en weekend (se datoer i vores kalender og ferieplan).

Deltagelse i laboratoriekurser samt aflevering af tilknyttede rapporter er en forudsætning for at kunne gå til eksamen.

Eksamen

Netundervisning afsluttes med en eksamen ligesom almindelige fag. Du skal møde fysisk op på skolen.

Husk at medbringe billed-ID, ellers kan du ikke få lov at gå til eksamen.

Bemærk, at din eksamen foregår på det VUC, som udbyder faget - altså ikke nødvendigvis der, hvor du er blevet tilmeldt faget. 

Økonomi

 • Priser på HF fag
  • Biologi B og C
  • Dansk A
  • Dansk A som 2. sprog
  • Engelsk A, B og
  • Fysik B og C
  • Geografi C
  • Historie B
  • Kemi C og B
  • Matematik A, B og C
  • Psykologi B og C
  • Religion C og B
  • Samfundsfag B og C
  • Tysk B og C
  • Den naturvidenskabelige faggruppe
  • Kultur- og samfundsfagsfaggruppen

  Pris: 450 kr. pr. fag.

   

  • Billedkunst C
  • Filosofi C
  • Kulturforståelse C

  Pris: 1150 kr. pr. fag.

 • Sådan betaler du dit deltagergebyr

  I forbindelse med tilmelding - når du alligevel er i vejledningen.

   

  Bankoverførsel - du modtager informationer om hvordan, når du er blevet tilmeldt.

   

  MobilePay kan foretages til 3018 4644.

   

   

  Du kan ikke starte på holdet, før du har betalt.

  Optagelse vs. foreløbig tilmelding.

 • Refusion af deltagerbetaling

  Når du læser fag på VUC, kan du få tilbagebetalt dit deltagergebyr, hvis du har et skema på 17 eller 23 lektioner og får SU (de 17 lektioner gælder kun for dig med børn under 7 år).

   

  Bemærk, at det kun er fag, der indgår i dit eksamensbevis, du kan søge om refusion af. Du kan selv være med til at beslutte, hvilke fag, der skal medtages på dit bevis.

   

  AVU eller HF enkeltfag

  Hvis du læser AVU eller HF enkeltfag kan du få tilbagebetalt deltagergebyret over din SU/SVU. Dit samlede deltagergebyr deles ud over året og tillægges din månedlige SU-udbetaling (bemærk, at beløbet derfor fratrækkes skat i henhold til din trækprocent).

  Bemærk, at du dog ikke kan få tilbagebetalt deltagergebyret for suppleringsfag, hvis du i forvejen har en hel HF eller en anden gymnasial uddannelse.

   

  HF-eksamen eller fagpakke

  Hvis du læser en hel HF-eksamen eller en af vores fagpakker, kan du vælge, om du vil have deltagergebyret tilbagebetalt over din SU/SVU, eller om du vil have det samlede fulde beløb udbetalt, når du har gennemført din uddannelse.

  Med en fagpakke, kan du kun få tilbagebetaling af deltagergebyret for de fag, der er adgangsgivende for den uddannelse fagpakken giver adgang til. Læser du andre fag også, kan du ikke få tilbagebetalt deltagergebyret for disse.

   

  Ansøgning om tilbagebetaling af fuldt beløb

  For at få tilbagebetalt dit deltagergebyr, skal du udfylde og indlevere ansøgningsskema samt dokumentation for;

  • at du har bestået den samlede eksamen/fagpakke (eksamensbevis)
  • at du har betalt deltagergebyret (kvitteringer)
  • udbetaling af SU gennem hele perioden (SU-oversigt som findes på minsu.dk)

   

  Har du spørgsmål, kan du henvende dig i receptionen eller booke en tid hos vores SU-medarbejder.

 • SU vejledning

  Vores SU vejleder kan hjælpe dig med spørgsmål vedr. SU.

  Du kan læse om reglerne for SU på SU's hjemmeside su.dk eller her på vores side om SU

   


  Du skal selv søge om SU på su.dk, og det er også her, du foretager ændringer i din SU, tjekker din SU oversigt og søger om evt. SU-lån.

  Få evt. hjælp på vores side Hjælp til SU

   


  Du kan booke en tid til en samtale med vores SU-vejleder, eller sende en mail på su@holstebro-vuc.dk.

Tilmelding

VUC Holstebro-Lemvig-Struer udbyder netundervisning i samarbejde med 5 andre VUC'er i Midt- og Sydjylland

Du kan læse ethvert af de udbudte netundervisnings fag, uanset hvilket VUC der står som udbyder.
Når du skal til eksamen vil det dog foregå på det VUC som udbyder dit fag.

Løbende tilmelding

Der starter undervisningsforløb i januar og august (afhængigt af fag), og du kan tilmelde dig løbende.

Dog er sidste frist for tilmelding 1. oktober, hvis du skal vintereksamen, og 1. februar, hvis du skal til sommereksamen.

Ofte stillede spørgsmål om netundervisning

 • Hvordan logger jeg ind?

  Når du er blevet tilmeldt dit nethold, og du har betalt deltagergebyret, modtager du en sms fra os med dit brugernavn og adgangskode til vores system.

  Du kan med brugernavn og adgangskode få adgang til vores IT systemer og herinde til dit nethold. Log ind på vores IT platform (UMS) her

   

  Når du er logget ind, skal du vælge feltet "Sharepoint sites" - og herinde skal du vælge dit netfag.
  Du er nu inde på dit holds side, og her skal du finde dit holds Onenote (hvori du finder alt dit undervisningsmateriale samt info fra din underviser). Klik evt. på det store Onenote-ikon nederst på siden.

  Brug evt vores IT vejledning til netkursister, som trin for trin guider dig igennem til dit hold og dit undervisningsmateriale.

 • Kan jeg gå til eksamen over nettet?

  Nej. Eksamen foregår ved fysisk fremmøde.

  Bemærk, at eksamen foregår på det VUC, der afholder faget (ikke nødvendigvis det VUC, du er blevet tilmeldt på).

 • Priser på HF fag
  • Biologi B og C
  • Dansk A
  • Dansk A som 2. sprog
  • Engelsk A, B og
  • Fysik B og C
  • Geografi C
  • Historie B
  • Kemi C og B
  • Matematik A, B og C
  • Psykologi B og C
  • Religion C og B
  • Samfundsfag B og C
  • Tysk B og C
  • Den naturvidenskabelige faggruppe
  • Kultur- og samfundsfagsfaggruppen

  Pris: 450 kr. pr. fag.

   

  • Billedkunst C
  • Filosofi C
  • Kulturforståelse C

  Pris: 1150 kr. pr. fag.