Net­under­visning

Hvad er netundervisning?

Netundervisning, fjernundervisning, e-learning, online undervisning - kært barn har mange navne.

VUC’s netundervisning er et tilbud om undervisning, hvor som helst og når som helst – du skal bare have adgang til en computer med internetforbindelse.


Netundervisning foregår over nettet, hvor du selv henter og læser undervisningsmateriale.

Derfor kan undervisningen tilpasses din hverdag og dit behov – du kan læse hvor og når du vil, og du kan læse et eller flere fag afhængigt af dine uddannelsesplaner.


Du får en netlærer, som naturligvis hjælper og vejleder dig gennem hele forløbet. Kontakten med din lærer foregår primært over nettet.

Netundervisning er et godt valg, hvis

 • du har behov for en fleksibel studieform, der kan tilpasses din hverdag
 • du kan arbejde selvstændig, disciplineret og struktureret

Denne mere selvstændige online undervisningsform kan desuden være en god træning i det at være studerende.

Du skal være opmærksom på, at det enkelte fags indhold svarer helt til undervisningen på almindelige hold, og det er derfor også lige så tidskrævende at læse et net-fag som et almindeligt fag.

Dokumentationsopgaver / modulopgaver


Du skal løbende aflevere dokumentationsopgaver/modulopgaver, der viser, at du har forstået det stof, du har læst.

Det er forskelligt for hvert fag hvor mange dokumentationsopgaver/modulopgaver, du skal lave, og hvordan du skal lave dem.

 

Afleveringsfristerne for opgaverne skal overholdes, ellers kan du ikke betragtes som studieaktiv, hvilket kan have konsekvenser for din ret til SU samt til fortsat at følge undervisningen på dit nethold.

Fag på AVU-net

AVU-net er for dig, som er i job, men drømmer om at lære nyt og forbedre dine færdigheder.
Her kan du kombinere job og uddannelse med maksimal fleksibilitet.


Vi udbyder fagene:

 • Billedkunst D
 • Dansk G, F, E, D
 • Dansk som andetsprog F, E, D
 • Engelsk F, E, D
 • Historie D
 • Matematik G, F, E, D
 • Naturvidenskab D
 • Samfundsfag G, D

Læs mere om AVU-net

 • Billedkunst

  I billedkunst lærer du:

  • at arbejde praktisk og teoretisk med det billedmæssige formsprog
  • at eksperimentere med billedmæssige teknikker og virkemidler samt redegøre for deres funktion i konkrete billeder
  • at skelne mellem en personlig oplevelse af kunst og en billedkunstfaglig tilgang til kunst
  • at beskrive, analysere og fortolke billeder
  • at karakterisere udvalgte kunsthistoriske genrer

   

  Læs mere om

  Billedkunst D

 • Dansk

  I dansk lærer du:

  • at tale, lytte til, læse og skrive dansk
  • at bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion og fremlæggelse
  • at lytte aktivt og følge op med spørgsmål og kommentarer
  • at læse sagtekster og fiktionstekster
  • at forstå sammenhængen mellem genre, indhold og form
  • at læse egne og andres tekster op
  • at kende forskel på skriftsprog og talesprog
  • at anvende skriftsproget eksperimenterende og med opmærksomhed på sproglige normer for stavning, grammatik, situation og genre
  • at samle stof og disponere det fra idé til færdig tekst

   

  Læs mere om:

  Dansk basis
  Dansk G
  Dansk F
  Dansk E
  Dansk D

 • Dansk som andetsprog (AVU niveau)

  I dansk som andetsprog (DSA) arbejder du med faget dansk. Du arbejder med de fire færdigheder: tale, lytte, læse og skrive, så du har mulighed for at læse videre på VUC eller en anden uddannelsesinstitution.

  I undervisningen arbejder du med litteratur, kultur og medier. Du lærer:

  • at arbejde med og bruge de faglige begreber, som hører til faget dansk
  • at læse, forstå og analysere tekster inden for forskellige genrer som f.eks. noveller, artikler, eventyr – både mundtlig og skriftligt
  • at give udtryk for, diskutere og kommentere egne og andres meninger - både mundtligt og skriftligt
  • hvordan du skriver en sammenhængende tekst i forhold til f.eks. genre, afsender, modtager

   

  DSA basis
  DSA G
  DSA F
  DSA E
  DSA D

 • Engelsk

  I engelsk lærer du:

  • at forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen
  • at læse korte, sprogligt enkle tekster om dagligdags emner
  • at tale og skrive engelsk på et enkelt niveau
  • at udtrykke dig med en forståelig udtale
  • at genkende og tale om kultur- og levevilkår i engelsktalende lande inden for nære og dagligdags emner og at give eksempler på forskelle og ligheder mellem engelsksproget kultur og egen kultur

   

  Læs mere om

  Engelsk basis
  Engelsk G
  Engelsk F
  Engelsk E
  Engelsk D

 • Historie

  I historie lærer du:

  • at redegøre for væsentlige udviklingslinjer og centrale begivenheder og institutioner i Danmarks historie
  • at demonstrere kronologisk overblik
  • at have kendskab til samspillet mellem natur, individ og samfund i en historisk sammenhæng
  • at forholde dig kritisk og nuanceret til en historisk fremstilling
  • at anvende historisk viden i nutidsperspektiv
  • at skabe dig overblik over et stof, strukturere og formidle det på en sammenhængende måde

   

  Læs mere om:

  Historie D

   

 • Matematik

  I matematik lærer du:

  • at forstå tallenes opbygning i positionssystemet
  • at gange og dividere
  • at forstå de fire regningsarter og aritmetikopgaver
  • at forstå brøkbegrebet og beregne en brøkdel af en helhed
  • at forstå procentbegrebet
  • at forstå sammenhængen mellem brøk, decimaltal og procenttal og omsætte mellem disse
  • at omsætte mellem almindelige enheder for længde, vægt og rumfang
  • at kende karakteristika for simple geometriske figurer
  • at anvende regnetekniske hjælpemidler

   

  Læs mere om:

  Matematik basis
  Matematik G
  Matematik F
  Matematik E
  Matematik D

 • Naturvidenskab

  I naturvidenskab lærer du:

  • at anvende grundlæggende naturvidenskabeligt fagsprog, herunder symbolsprog
  • at anvende enkle naturvidenskabelige modeller
  • at foretage observationer, indsamle data og behandle disse
  • om energibegrebet
  • at beskrive kredsløb i naturen
  • at beskrive kroppens organer og kredsløb
  • om faktorer, der påvirker menneskets sundhed
  • om samspillet mellem menneske og natur
  • om verdensbilleder før og nu
  • om processer i naturen

   

  Læs mere om

  Naturvidenskab G

 • Samfundsfag

  I samfundsfag G sigtes mod at give dig lyst til at navigere i demokratiet, orientere dig og deltage i den offentlige debat. Undervisningens indhold og arbejdsformer skal bidrage til, at du ser dig selv og andre som en del af samfundet, som du både påvirkes af og påvirker, og at du forstår hverdagslivet i et samfundsmæssigt og historisk perspektiv.

  Du skal udvikle kritisk sans, handlekompetencer og et personligt tilegnet værdigrundlag, der styrker dine forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

   

  I samfundsfag lærer du:

  • at redegøre for det politiske system, partier, demokratiske processer og beslutninger
  • at redegøre for arbejdsmarkedets organisering og virkemåde
  • at forklare velfærdsmodeller og forstå forudsætningerne for velfærdssamfundets forandringer
  • at forstå grundlæggende økonomiske sammenhænge
  • at redegøre for internationale forholds betydning for Danmarks handlemuligheder og at forstå og forklare årsagerne til sociale, kulturelle og religiøse forskelle i samfundet

   

  Læs mere om:

  Samfundsfag G
  Samfundsfag D

Fag på HF net

 • Billedkunst C

  I faget billedkunst på C-niveau arbejder du med visuelle udtryk, dvs. med billeder, skulpturer, installationer og arkitektur.

  Du vil bl.a. komme til at arbejde med forskellige faglige problemstillinger, fx form, betydning og et værks samfundsmæssige sammenhænge.

  Den faglige viden vil du både afprøve praktisk i egne værker og udtryk og bruge til at forstå og forholde dig til andres. Bl.a. skal du ud fra en faglig problemstilling udvælge og analysere et billedmateriale og sætte et af dine egne værker i sammenhæng med det.

  Du vil også lære at skelne mellem en personlig oplevelse af et visuelt udtryk og en analytisk tilgang til visuelle fænomener. I løbet af undervisningen får du kendskab til et udvalg af værker fra forskellige perioder, herunder din samtid.

   

  Læs mere om fag

 • Biologi C

  I biologi på C-niveau lærer du at indhente biologisk information fra forskellige kilder og vurdere materialets kvalitet. Du lærer også at foretage systematiske observationer og indsamle data både i laboratoriet og i felten.

  Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.

  De indsamlede data lærer du at beskrive, analysere og forklare ved hjælp af figurer og relevante forklaringsmodeller. Du lærer desuden at opstille enkle hypoteser som udgangspunkt for biologiske eksperimenter og at formidle dine resultater af eksperimentelt arbejde.

  Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • Cellebiologi
  • Makromolekyler
  • Enzymer
  • Biokemiske processer
  • Genetik
  • Bioteknologi
  • Fysiologi
  • Økologi

   

  Læs mere om faget

 • Dansk A

  I faget dansk på A-niveau får du indsigt i litteratur, kommunikation og medier og i sprogets funktion og egenskaber i forskellige situationer. Du lærer at analysere tekster, gå bag om ordene og forstå indhold og nuancer.

  Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

  Du lærer bl.a. at analysere og fortolke litterære tekster inden for en række genrer som roman, novelle, digt og drama. Fx arbejder du med værkernes betydning og funktion i deres samtid og eftertid og vil blive sat ind i forskellige teorier om litteratur, fx genrebegreber, og i tekstanalytiske metoder m.m.

  På baggrund af din læsning af et bredt udvalg af skønlitterære tekster fra de sidste 1000 år, både danske og fra verdenslitteraturen, vil du få kendskab til litteratur- og kulturhistorie.

  Endvidere lærer du at analysere og vurdere medier og medietekster, fx aviser, tv, websites og interaktive medier. Her får du bl.a. viden om nyhedskriterier og lærer om fiktions- og faktakoder i teksttyper som dokumentar, nyheder og fiktion.

  Ved også at arbejde sproganalytisk med et varieret udvalg af både talte og trykte tekster får du desuden kendskab til fx grammatik og stil, argumentation, retorik og kommunikation.

   

  Læs mere om faget

 • Engelsk C

  I faget engelsk på C-niveau lærer du at forstå mundtligt og skriftligt engelsk om almene emner og at læse engelske tekster forståeligt op. Du får herunder et ordforråd, der gøre det muligt at deltage i en samtale på engelsk.

  Du får bl.a. undervisning i det engelske sprogs grundlæggende grammatik, stavemåde og tegnsætning og får træning i at bruge opslagsværker og øvrige hjælpemidler i dit arbejde med sproget.

  Du lærer også om de tekstanalytiske grundbegreber og gennemgår forskellige typer af nyere litterære tekster, ikke-litterære tekster og mediestof, herunder film.

  Du vil desuden få viden om væsentlige samfundsmæssige forhold i Storbritannien, USA og få kendskab til aktuelle forhold i andre dele af den engelsktalende verden.

   

  Læs mere om faget

 • Engelsk B

  I faget engelsk på B-niveau lærer du at forstå, tale og skrive et nogenlunde flydende og hovedsageligt korrekt engelsk. Du vil i den sammenhæng lære om det engelske sprogs grammatik, stavemåde og tegnsætning.

  Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

  Du får fx træning i at bruge opslagsværker og øvrige hjælpemidler i dit arbejde med sproget, og vil kunne opnå et ordforråd som gør det muligt for dig at deltage i en samtale eller diskussion på engelsk om såvel almene som faglige emner.

  Du lærer også at analysere forskellige teksttyper samt film og mediestof og får kendskab til tekstanalytiske begreber. Du vil herunder stifte bekendtskab med et bredt udvalg af nyere litterære tekster, ikke-litterære tekster og mediestof.

  Du vil desuden få viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien, USA og andre engelsksprogede lande.

   

  Læs mere om faget

 • Engelsk A

  I faget engelsk på A-niveau lærer du at forstå, tale og skrive et nogenlunde flydende og korrekt engelsk. Du vil i den sammenhæng lære om det engelske sprogs grammatik, stavemåde og tegnsætning.

  Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

  Du får træning i at bruge opslagsværker og øvrige hjælpemidler i dit arbejde med sproget, og vil kunne opnå et ordforråd som gør det muligt for dig at deltage i en samtale eller diskussion på engelsk om såvel almene som faglige emner.

  Du lærer også at analysere og fortolke forskellige teksttyper samt mediestof og film med anvendelse af faglige ord og begreber. Du vil bl.a. stifte bekendtskab med et bredt udvalg af nyere litterære tekster og mediestof og lære om væsentlige strømninger i britisk og amerikansk litteraturhistorie. Som eksempel på ældre teksttyper kan nævnes uddrag af Shakespeares værker.

  Du vil desuden få viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien, USA og andre engelsksprogede lande.

  Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

   

  Læs mere om faget

 • Filosofi C

  I faget filosofi på C-niveau får du et elementært kendskab til filosofiske problemers og teoriers idehistoriske og systematiske sammenhæng og udvikling. Faget handler bl.a. om, hvordan filosofiske menneske- og virkelighedsopfattelser indgår i humanistiske, samfunds- og naturvidenskabelige fag.

  Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan tage på en gymnasial uddannelse.

  Du lærer at forstå og bruge elementær argumentationsteori og bliver i stand til at indgå i en fagligt funderet diskussion om en behandlet filosofisk problemstilling af klassisk eller hverdagsagtig karakter.

  Du lærer også at forstå og bruge begrebslige definitioner og gøre rede for vigtige traditionelle løsningsforslag til givne filosofiske problemer.

  Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • Væsentlige problemstillinger inden for teoretisk og praktisk filosofi
  • Elementær argumentationsteori
  • Centrale filosofiske begreber og positioner
  • Elementær filosofi- og idehistorisk oversigt over de væsentligste perioder

   

  Læs mere om faget

 • Geografi C

  I geografi på C-niveau lærer du at udføre simple former for geofagligt eksperimentelt arbejde, herunder feltarbejde og dataindsamling, og du lærer at behandle og bruge de indsamlede data og resultater.

  Du stifter i undervisningen bekendtskab med faglige analyseværktøjer og relevant fagsprog og lærer at opstille enkle problemformuleringer ud fra en geofaglig tilgang. I arbejdet med de geofaglige spørgsmål gennemgår I også naturvidenskabernes og teknologiens rolle i den aktuelle samfundsudvikling og sætter lokale natur- og samfundsmæssige forhold ind i en regional eller global sammenhæng.

  Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • vejrforhold og klima, klimaændringer og vandressourcer
  • Jordens og landskabernes processer
  • naturlige og menneskeskabte energistrømme og stofkredsløb
  • naturbetingede ressourcer, produktion, teknologi og bæredytighed
  • befolkningsforhold, byudvikling og erhverv i en globaliseret verden

   

  Læs mere om faget

 • Historie B

  I faget historie på B-niveau får du undervisning i centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og i verdenshistorien. Du lærer at undersøge et givent historisk emne og at formidle resultatet både mundtligt og skriftligt.

  Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

  I undersøgelsen af historien lærer du at bruge en analytisk/metodisk tilgang til materialet og forholde dig kritisk til eksempler på brug og misbrug af historien. Du får en forståelse for samspillet mellem natur, individ og samfund i et historisk perspektiv og lærer at reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende.

  Du får undervisning inden for følgende emneområder:

  • Hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie
  • Forandringer i levevilkår, teknologi og produktion
  • Styreformer, herunder demokrati og demokratiseringsprocesser
  • Kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie
  • Globalisering
  • Ideologiernes kamp i det 20. århundrede

   

  Læs mere om faget

 • Kemi C

  I faget kemi på C-niveau vil du få kendskab til grundlæggende naturvidenskabelige metoder og begreber inden for kemiens verden, lige som du vil lære at bruge det kemiske fagsprog.

  Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.

  Du lærer at beskrive stoffers opbygning og simple kemiske reaktioner og at indhente og vurdere kemisk information fra forskellige kilder.

  Du lærer også at udføre enkle kemiske beregninger og kemiske eksperimenter ved hjælp af simpelt laboratorieudstyr, lige som du lærer at beskrive og forklare forsøgsresultatet både mundtligt og skriftligt.

  Du får bl.a. undervisning inden for emner som:

  • Kemisk fagsprog, herunder kemiske formler og reaktionsskemaer
  • Grundstoffernes periodesystem, herunder atomets opbygning
  • Stofmængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer, herunder stofmængdekoncentration
  • Kemiske bindingstyper , tilstandsformer og blandbarhed
  • Simple organiske og uorganiske molekylers opbygning, navngivning, egenskaber og anvendelse
  • Ionforbindelsers opbygning, navngivning, egenskaber og anvendelse
  • Fældnings-, simple redox- og syre-basereaktioner, herunder pH-begrebet

   

  Læs mere om faget

 • Matematik C

  I faget matematik på C-niveau vil du lære at gennemføre simple matematiske ræssonementer og at bruge matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Du lærer også at kommunikere om matematik.

  Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.

  Du lærer fx at behandle et talmateriale statistisk, herunder at formidle konklusioner på behandlingen, ligesom du lærer at gøre rede for geometriske modeller og løse geometriske problemer.

  Du får også kendskab til matematikkens samspil med den den øvrige videnskabelige, teknologiske og kulturhistoriske udvikling.

  Du får fx undervisning inden for emneområderne:

  • regningsarternes hierarki, ligningsløsning, samt procent- og rentesregning
  • formeludtryk til beskrivelse af ligefrem og omvendt proportionalitet, lineære og eksponentielle sammenhænge samt potenssammenhænge mellem variable
  • beskrivende statistik med grafisk præsentation og bestemmelse af simple empiriske statistiske deskriptorer
  • forholdsberegninger i ensvinklede trekanter og trigonometriske beregninger i vilkårlige trekanter.

   

  Læs mere om faget

 • Matematik B

  I faget matematik på B-niveau vil du lære at gennemføre simple matematiske ræssonementer og beviser og at at håndtere simple formler. Du vil herunder få indblik i og lære at forstå og bruge matematikkens symbolsprog.

  Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

  Du lærer fx at benytte simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller til beskrivelse af et talmateriale. Du lærer desuden at gøre rede for geometriske modeller og at løse geometriske problemer og benytte differentialkvotienter.

  Du får også kendskab til matematikkens udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturelle udvikling, og til hvordan matematik kan anvendes til at forstå og behandle problemer inden for forskellige fagområder.

  Du får fx undervisning inden for emneområderne:

  • regningsarternes hierarki, det udvidede potensbegreb, ligningsløsning med analytiske og grafiske metoder og med it-værktøjer
  • formeludtryk til beskrivelse af ligefrem og omvendt proportionalitet, lineære sammenhænge samt potenssammenhænge mellem variable
  • definitioner af differentialkvotienter
  • karakteristiske egenskaber ved lineære funktioner, polynomier samt eksponential-, potens- og logaritmefunktioner
  • monotoniforhold, ekstrema og optimering
  • de elementære funktioner samt anvendelse af integralregning
  • forholdsberegninger i ensvinklede trekanter og trigonometriske beregninger i vilkårlige trekanter
  • principielle egenskaber ved matematiske modeller

  Der inddrages desuden supplerende stof i undervisningen.

   

  Læs mere om faget

 • Matematik A

  I faget matematik på A-niveau vil du lære at håndtere formler og selvstændigt at bruge symbolholdigt sprog til at beskrive variabelsammenhænge og løse problemer med matematisk indhold. Undervisningen giver dig kendskab til matematiske ræsonnementer og beviser samt matematisk teori og metode.

  Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

  Til beskrivelse af et givet datamateriale lærer du at bruge simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller, lige som du lærer om forskellige metoder til løsning af henholdsvis differentialligninger og geometriske problemer - sidstnævnte med hjælp af geometriske modeller.

  Du lærer også om matematikkens udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturelle udvikling.

  Du får fx undervisning inden for emneområderne:

  • Overslagsregning, regningsarternes hierarki, symbolmanipulation, ligefrem og omvendt proportionalitet, det udvidede potensbegreb, ligningsløsning med algebraiske og grafiske metoder samt numeriske metoder med brug af matematiske værktøjsprogrammer, tilnærmet og eksakt værdi samt absolut værdi 
  • Procent- og rentesregning, absolut og relativ ændring, renteformel 
  • Statistiske metoder til håndtering af diskret og grupperet datamateriale, grafisk præsentation af statistisk materiale, stikprøve og empiriske statistiske deskriptorer samt anvendelse af lineær, eksponentiel, potens- og polynomiel regression, herunder usikkerhedsbetragtninger og residualplot 
  • Kombinatorik, grundlæggende sandsynlighedsregning, sandsynlighedsfelt og stokastisk variabel, binomialfordeling og normalfordeling, konfidensintervaller, hypotesetest i binomialfordelingen
  • Funktionsbegrebet, sammensat funktion, stykkevist defineret funktion, invers funktion, karakteristiske egenskaber ved følgende elementære funktioner og deres grafiske forløb: lineære funktioner, polynomier, eksponential-, potens- og logaritmefunktioner samt trigonometriske funktioner
  • Definition og fortolkning af differentialkvotient, herunder væksthastighed, afledet funktion for de elementære funktioner samt regnereglerne for differentiation af sum, differens og produkt af funktioner samt differentiation af sammensat funktion 

   

  Læs mere om faget

 • Psykologi C

  I faget psykologi på C-niveau får du et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normaltfungerende menneske. Du får bl.a. viden om menneskets udvikling, herunder betydningen af arv, miljø og kultur samt psykologiske og sociale forholds betydning for læring og motivation.

  Undervisningen tager fagligt udgangspunkt i et grundniveau.

  Du lærer at gøre rede for centrale psykologiske teorier og undersøgelser og at skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden.

  Du får et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske problemstillinger og indblik i betydningen af kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd. Du lærer endvidere at formidle psykologisk viden ved hjælp af et fagligt begrebsapparat.

  Du får undervisning inden for følgende faglige områder:

  • Socialpsykologi
  • Udviklingspsykologi
  • Kognition og læring
  • Personlighed og identitet

  Der inddrages supplerende stof i undervisningen, fx i forbindelse med det praksis- og anvendelsesorienterede, arbejds- og erhvervsrelaterede perspektiver eller videnskabelige og metodiske forhold.

   

  Læs mere om faget

 • Psykologi B

  I faget psykologi på B-niveau får du et indgående kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normaltfungerende menneske. Du får bl.a. viden om menneskets udvikling, herunder betydningen af arv, miljø og kultur samt psykologiske og sociale forholds betydning for læring og motivation.

  Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

  Ud fra en kritisk holdning, lærer du at forholde dig til centrale psykologiske teorier og undersøgelser og at skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden. Du lærer også at vurdere betydningen af historiske og kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd.

  Du vil i undervisningen skulle gennemføre mindre former for feltundersøgelser og fremlægge resultatet både skriftligt og mundligt ved brug af et fagligt begrebsapparat.

  Du får undervisning inden for følgende faglige områder:

  • Socialpsykologi
  • Udviklingspsykologi
  • Kognition og læring
  • Personlighed og identitet
  • Psykologisk metode

  Der inddrages supplerende stof i undervisningen, som består af mindst et af områderne: sundhedspsykologi, klinisk psykologi, børne- og familiepsykologi, neuropsykologi, idrætspsykologi, mediepsykologi, arbejds- og organisationspsykologi, pædagogisk psykologi og retspsykologi.

   

  Læs mere om faget

 • Religion C

  I faget religion på C-niveau lærer du bl.a. at gøre rede for væsentlige sider af kristendommen historisk set men med hovedvægt på nutiden. Desuden for væsentlige sider af yderligere to religioner, hvoraf den ene er islam.

  Du lærer om centrale religiøse fænomener som fx myte, ritual, kult samt lære og etik og ser på religionerne i relation til udvalgte aspekter af europæisk kultur og tænkning.

  I undervisningen vil du skulle gennemføre en mindre empirisk undersøgelse af et religionsfagligt emne. Du lærer at analysere og fortolke dokumentarisk materiale og at benytte et elementært religionsfagligt ordforråd.

  I forbindelse med gennemgangen af kristendommen indgår tekster fra Gammel og Ny Testamente, enkelte tekster fra kristendommens historie samt nutidige tekster. I forbindelse med gennemgangen af islam indgår tekster fra Koranen samt nutidige tekster. Begge religioner betragtes ud fra et europæisk perspektiv.

   

  Læs mere om faget

 • Religion B

  I faget religion på B-niveau lærer du at gøre rede for centrale sider af kristendom og islam samt hinduisme eller buddhisme, herunder disse religioners vigtigste historiske og nutidige skikkelser.

  Du lærer om religiøse fænomener som fx myte, grundfortælling, ritual, åbenbaring og profetisme samt lære og etik og at bruge et religionsfagligt ordforråd. Du får også indsigt i religionsvidenskabelig teori og læser en længere tekst af religiøs eller religionsfaglig karakter.

  I undervisningen gennemgår I tekster og andet dokumentarisk materiale, og du lærer at fortolke og vurdere religiøse synspunkter og problemstillinger, både ud fra en religiøs selvforståelse og ud fra sekulære, herunder religionskritiske, synsvinkler.

  I forbindelse med gennemgangen af kristendommen indgår tekster fra Gammel og Ny Testamente, tekster fra kristendommens historie samt nutidige tekster. I forbindelse med gennemgangen af islam indgår tekster fra Koranen samt nutidige tekster. Begge religioner betragtes ud fra et globalt perspektiv.

  Du gennemgår også tekster om buddhisme eller hinduisme, både fra religionernes oprindelse og fra nutiden.

   

  Læs mere om faget

 • Samfundsfag C

  I samfundsfag på C-niveau får du en teoretisk og metodisk baggrundsviden, der gør dig i stand til at formulere samfundsfaglige spørgsmål og gøre rede for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå.

  Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.

  Du lærer bl.a. at undersøge sammenhænge mellem forskellige baggrunde og sociale og kulturelle mønstre samt konkrete politiske beslutningsprocesser. Du undersøger fx også konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet.

  Du lærer desuden at formulere samfundsfaglige spørgsmål og at formidle din samfundsfaglige viden i enkle modeller, tabeller og diagrammer, lige som du lærer at argumentere for dine egne synspunkter og indgå i en faglig dialog.

  Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • Sociologi, der fx kan handle om identitetsdannelse og socialisation samt sociale og kulturelle forskelle
  • Politik, der fx kan handle om politiske ideologier, politiske beslutninger i Danmark samt demokrati og menneskerettigheder
  • Økonomi, der fx kan handle om velfærd og fordeling samt det økonomiske kredsløb
  • Metode, herunder centrale samfundsfaglige informationskanaler

   

   

  Læs mere om faget

 • Samfundsfag B

  I samfundsfag på B-niveau får du en teoretisk og metodisk baggrundsviden, der gør dig i stand til at forklare samfundsmæssige problemstillinger ved hjælp af enkle teorier og begreber. Du lærer bl.a. at undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold, samt at sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i forskellige lande.

  Du undersøger fx også konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskuterer løsninger.

  Du lærer desuden at formidle faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af enkle modeller, tabeller og diagrammer samt egne beregninger og at formulere dig skriftligt og mundtligt om et emne på en struktureret måde.

  Du får undervisning inden for følgende områder:

  • Sociologi, der fx kan handle om massemedier og politisk meningsdannelse, kulturelle mønstre og identitetsdannelse
  • Politik, der fx kan handle om politiske grundholdninger, demokratiopfattelser, betydningen af retssystemet samt forskellige typer af politiske systemer
  • Økonomi, der fx kan handle om velfærdsprincipper, det økonomiske kredsløb og globaliseringens betydning for Danmark
  • Metode, herunder kvalitativ og kvantitativ metode

   

  Læs mere om faget

 • Tysk C

  I tysk fortsættersprog på C-niveau lærer du at deltage i en samtale på et enkelt og sammenhængende tysk, lige som du lærer at læse og forstå forskellige typer af nyere tysksprogede tekster, herunder aktuel litteratur og sagprosa.

  Du vil bl.a. få gennemgået grundlæggende regler for tysk grammatik, og du lærer at skrive korte tekster på tysk i relation til de læste tekster.

  I undervisningen vil du få gennemgået et bredt udvalg af tysksprogede litterære tekster og andre kunstneriske udtryksformer, og du vil lære at analysere og fortolke disse.

  Ud over at lære sproget får du indsigt i udvalgte, aktuelle forhold i Tyskland, samt i kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i Tyskland efter 1945.

   

  Læs mere om faget

 • Tysk B

  I tysk begyndersprog på B-niveau lærer du at deltage i en samtale på et enkelt tysk standardsprog, lige som du lærer at læse og forstå forskellige typer af nyere tysksprogede tekster, herunder aktuel litteratur og sagprosa.

  Du vil få gennemgået de grundlæggende regler for tysk grammatik, og du lærer at skrive korte tekster på tysk i relation til de læste tekster.

  I undervisningen vil du opnå et grundlæggende tysk ordforråd og lære at give udtryk for forskellige synspunkter i et enkelt og sammenhængende sprog.

  Ud over at lære sproget får du indsigt i udvalgte, aktuelle forhold i Tyskland, samt i kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i Tyskland efter 1945.

   

  Læs mere om faget

Ønsker du at tage et andet fag som netundervisning kan du undersøge om det udbydes af et af de andre VUC'er i samarbejdet: Herning HF & VUC, HF & VUC Fredericia, Kolding HF & VUC, VUC Skive-Viborg eller VUC Vest.

Laboratoriekurser

På fagene biologi, fysisk, kemi og geografi indgår et obligatorisk laboratoriekursus.

Du skal møde op og deltage i kurset, som afholdes i en weekend (se datoer i vores kalender og ferieplan).

Deltagelse i laboratoriekurser samt aflevering af tilknyttede rapporter er en forudsætning for at kunne gå til eksamen.

Eksamen

Netundervisning afsluttes med en eksamen ligesom almindelige fag. Du skal møde fysisk op på skolen.

Husk at medbringe billed-ID, ellers kan du ikke få lov at gå til eksamen.

Bemærk, at din eksamen foregår på det VUC, som udbyder faget - altså ikke nødvendigvis der, hvor du er blevet tilmeldt faget. 

Økonomi

 • Priser på HF fag
  • Billedkunst C
  • Biologi B og C
  • Dansk A
  • Dansk A som 2. sprog
  • Engelsk A, B og
  • Fysik B og C
  • Geografi C
  • Historie B
  • Kemi C og B
  • Matematik A, B og C
  • Psykologi B og C
  • Religion C og B
  • Samfundsfag B og C
  • Tysk B og C

  Pris: 550 kr. pr. fag.

   

  • Filosofi C
  • Kulturforståelse C

  Pris: 1400 kr. pr. fag.

   

  Du kan søge om refusion af din deltagerbetaling - du kan altså få hele eller dele af beløbet tilbage igen. Læs mere om deltagerbetaling og refusion.

  For personer på efterløn/aldersbetinget pension pålægges et alderstillæg på 750 kr. pr. fag.


  For personer med videregående uddannelse opkræves fuld deltagerbetaling. Du kan beregne prisen for fuld deltagerbetaling her

 • Sådan betaler du dit deltagergebyr

  I forbindelse med tilmelding - når du alligevel er i vejledningen.

   

  Bankoverførsel - du modtager informationer om hvordan, når du er blevet tilmeldt.

   

  MobilePay kan foretages til 12 44 43 .

   

   

  Du kan ikke starte på holdet, før du har betalt.

  Optagelse vs. foreløbig tilmelding.

 • Refusion af deltagerbetaling

  Når du læser fag på VUC, kan du få tilbagebetalt dit deltagergebyr, hvis du har et skema på 17 eller 23 lektioner og får SU (de 17 lektioner gælder kun for dig med børn under 7 år).

   

   

  AVU eller HF enkeltfag

  Hvis du læser AVU eller HF enkeltfag kan du få tilbagebetalt deltagergebyret over din SU/SVU. Dit samlede deltagergebyr deles ud over året og tillægges din månedlige SU-udbetaling (bemærk, at beløbet derfor fratrækkes skat i henhold til din trækprocent).

  Bemærk, at du dog ikke kan få tilbagebetalt deltagergebyret for suppleringsfag, hvis du i forvejen har en hel HF eller en anden gymnasial uddannelse.

   

  HF-eksamen eller fagpakke

  Hvis du læser en hel HF-eksamen eller en af vores fagpakker, kan du vælge, om du vil have deltagergebyret tilbagebetalt over din SU/SVU, eller om du vil have det samlede fulde beløb udbetalt, når du har gennemført din uddannelse.

  Med en fagpakke, kan du kun få tilbagebetaling af deltagergebyret for de fag, der er adgangsgivende for den uddannelse fagpakken giver adgang til. Læser du andre fag også, kan du ikke få tilbagebetalt deltagergebyret for disse.

   

  Ansøgning om tilbagebetaling af fuldt beløb

  For at få tilbagebetalt dit deltagergebyr, skal du udfylde og indlevere ansøgningsskema samt dokumentation for;

  • at du har bestået den samlede eksamen/fagpakke (eksamensbevis)
  • at du har betalt deltagergebyret (kvitteringer)
  • udbetaling af SU gennem hele perioden (SU-oversigt som findes på minsu.dk)

   

  Har du spørgsmål, kan du henvende dig i receptionen eller booke en tid hos vores SU-medarbejder.

 • SU vejledning

  Vores SU vejleder kan hjælpe dig med spørgsmål vedr. SU.

  Du kan læse om reglerne for SU på SU's hjemmeside su.dk eller her på vores side om SU

   


  Du skal selv søge om SU på su.dk, og det er også her, du foretager ændringer i din SU, tjekker din SU oversigt og søger om evt. SU-lån.

  Få evt. hjælp på vores side Hjælp til SU

   


  Du kan booke en tid til en samtale med vores SU-vejleder, eller sende en mail på su@holstebro-vuc.dk.

Tilmelding

VUC Holstebro-Lemvig-Struer udbyder netundervisning i samarbejde med 5 andre VUC'er i Midt- og Sydjylland

Du kan læse ethvert af de udbudte netundervisnings fag, uanset hvilket VUC der står som udbyder.
Når du skal til eksamen vil det dog foregå på det VUC som udbyder dit fag.

Løbende tilmelding

Der starter undervisningsforløb i januar og august (afhængigt af fag), og du kan tilmelde dig løbende.

Dog er sidste frist for tilmelding 1. oktober, hvis du skal vintereksamen, og 1. februar, hvis du skal til sommereksamen.

Ofte stillede spørgsmål om netundervisning

 • Hvordan logger jeg ind?

  Når du er blevet tilmeldt dit nethold, og du har betalt deltagergebyret, modtager du en sms fra os med dit brugernavn og adgangskode (UNI-login) til vores system senest 2 uger før holdstart.

  Med dit brugernavn og adgangskode kan du logge på vores IT systemer og finde dit nethold.

   

  1. Start med at downloade Microsoft Teams, hvis du ikke allerede har programmet på din computer - du kan hente programmet her

  2. Åben Teams og skriv dit brugernavn (dit UNI-login efterfulgt af @holstebro-vuc.dk)


  3. Indtast så din password

  4. Vælg dit hold


  5. Find holdets Onenote/klassenotesbog

  6. Åben for indholdet i notesbogen ved at klikke på pilen

  Husk også at udfylde og returnere din studieplan senest 1 uge efter, du er optaget på holdet.

 • Kan jeg gå til eksamen over nettet?

  Nej. Eksamen foregår ved fysisk fremmøde.

  Bemærk, at eksamen foregår på det VUC, der afholder faget (ikke nødvendigvis det VUC, du er blevet tilmeldt på).

 • Priser på HF fag
  • Billedkunst C
  • Biologi B og C
  • Dansk A
  • Dansk A som 2. sprog
  • Engelsk A, B og
  • Fysik B og C
  • Geografi C
  • Historie B
  • Kemi C og B
  • Matematik A, B og C
  • Psykologi B og C
  • Religion C og B
  • Samfundsfag B og C
  • Tysk B og C

  Pris: 550 kr. pr. fag.

   

  • Filosofi C
  • Kulturforståelse C

  Pris: 1400 kr. pr. fag.

   

  Du kan søge om refusion af din deltagerbetaling - du kan altså få hele eller dele af beløbet tilbage igen. Læs mere om deltagerbetaling og refusion.

  For personer på efterløn/aldersbetinget pension pålægges et alderstillæg på 750 kr. pr. fag.


  For personer med videregående uddannelse opkræves fuld deltagerbetaling. Du kan beregne prisen for fuld deltagerbetaling her

 • Studieplan - udfyld og aflever din studieplan

  Det er vigtigt, at du udfylder din studieplan senest 1 uge, efter du er blevet optaget på dit nethold.


  Du finder din studieplan i holdets klassenotesbog/onenote. Du har adgang til denne via Teams.

  I klassenotesbogen kan du læse, hvordan du udfylder og afleverer din studieplan.
  Klik på pilen for at åbne for indholdet i notesbogen

  Klik på den lille pil ud for "Indholdsbibliotek" - og vælg punktet "Praktisk information". Nu har du bl.a. adgang til siderne "Studieplaner" og "Guide til aflevering".

 • Jeg har ikke modtaget en sms med brugernavn/kode

  Hvis du ikke modtager en sms fra os med dit brugernavn og kodeord kan det skyldes;

  • at vi ikke har modtaget og registreret din betaling endnu (der kan gå 1-2 dage fra du betaler)
  • at der endnu er lang tid til holdet starter (vi sender sms'en ud 2 uger før holdstart)
  • at vi ikke har dit korrekte mobilnummer, eller at der er opstået et teknisk problem

   

  Hvis det er mere end 2 dage siden, du har gennemført betalingen af dit deltagergebyr, og der er mindre end 2 uger til den officielle holdstart, burde du altså have modtaget din sms.

  Har du ikke modtaget den, skal du udfylde formularen her - så vil vi hurtigst muligt sørge for, at du modtager en sms hurtigst muligt.

 • Kontakt med din lærer

  Kontakten med din lærer foregår primært online.

  I holdets klassenotesbog kan du finde en side, hvor din underviser giver en kort præsentation af sig selv.

  Du er altid velkommen til at kontakte din netlærer på holdets chat eller mail. Underviserne beskriver i klassenotesbogen ofte også selv, hvordan de foretrækker at holde kontakten med dig som netkursist.

  Du har også mulighed for at møde din netlærer til mere traditionel undervisning - der planlægges nogle frivillige undervisningscaféer i løbet af holdets forløb. Du bliver informeret nærmere om disse.