Net­un­der­vis­ning

Hvad er netundervisning?

VUC’s netundervisning er et tilbud om undervisning, hvor som helst og når som helst – du skal bare have adgang til en computer med internetforbindelse.


Netundervisning foregår over nettet, hvor du selv henter og læser undervisningsmateriale.

Derfor kan undervisningen tilpasses din hverdag og dit behov – du kan læse hvor og når du vil, og du kan læse et eller flere fag afhængigt af dine uddannelsesplaner.


Du får en netlærer, som naturligvis hjælper og vejleder dig gennem hele forløbet. Kontakten med din lærer foregår primært over nettet.

Netundervisning er et godt valg, hvis

 • du har behov for en fleksibel studieform, der kan tilpasses din hverdag
 • du kan arbejde selvstændig, disciplineret og struktureret

Netundervisning kan desuden være en god træning i det at være studerende.

Du skal være opmærksom på, at det enkelte fags indhold svarer helt til undervisningen på almindelige hold, og det er derfor også lige så tidskrævende at læse et net-fag som et almindeligt fag.

Dokumentationsopgaver / modulopgaver


Du skal løbende aflevere dokumentationsopgaver/modulopgaver, der viser, at du har forstået det stof, du har læst.

Det er forskelligt for hvert fag hvor mange dokumentationsopgaver/modulopgaver, du skal lave, og hvordan du skal lave dem.

 

Afleveringsfristerne for opgaverne skal overholdes, ellers kan du ikke betragtes som studieaktiv, hvilket kan have konsekvenser for din ret til SU samt til fortsat at følge undervisningen på dit nethold.

Fag på netundervisning

 • Biologi C

  I biologi C lærer du:

  • at gennemføre observationer, undersøgelser og enkle eksperimenter, såvel i felten som i laboratoriet
  • at bearbejde og fortolke biologiske data
  • at formidle resultater fra biologiske undersøgelser i form af journaler og rapporter
  • at analysere figurer og data og sætte dem i relation til relevante forklaringsmodeller
  • at indhente og vurdere biologisk information fra forskellige kilder med mere

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Biologi B


  I biologi B lærer du:

  • at formulere og analysere biologiske problemstillinger med anvendelse af biologiske fagudtryk
  • at gennemføre observationer og undersøgelser og tilrettelægge eksperimenter såvel i laboratoriet som i felten
  • at analysere og bearbejde data fra eksperimentelt arbejde samt bearbejde og formidle resultater fra biologiske undersøgelser
  • at analysere og vurdere artikler med biologisk indhold
  • at opsøge og vurdere information vedrørende miljø, sundhed, medicin og bioteknologi
  • at vurdere konkrete biologiske problemstillinger og disses betydning på lokalt og globalt plan
  • at have faglig baggrund for stillingtagen og handlen i forbindelse med egne og samfundsmæssige problemstillinger med biologisk indhold

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Billedkunst C

  I billedkunst C lærer du:

  • at skelne mellem personlig oplevelse af visuelle udtryk og analytisk tilgang til visuelle fænomener
  • at løse elementære visualiseringsopgaver
  • at forstå kunstfaglige tekster i medierne og i undervisningsmaterialet
  • at skelne mellem tre udvalgte kunsthistoriske perioder og beskrive disse perioders væsentligste træk
  • at kommunikere om og ved hjælp af visuelle udtryk

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Dansk A

  I dansk A lærer du:

  • at udtrykke dig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt
  • at beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens og stilistikkens grundbegreber
  • at demonstrere indblik i sprogets funktion og variation
  • at anvende centrale mundtlige fremstillingsformer
  • at anvende centrale skriftlige fremstillingsformer
  • at analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier
  • at analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier
  • at navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt fokus.

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Engelsk B

  I engelsk B lærer du:

  • at forstå mundtligt og skriftligt engelsk om almene og faglige emner
  • at beherske et varieret ordforråd, som gør det muligt at deltage i en samtale og diskussion på engelsk
  • at give en nuanceret, sammenhængende mundtlig og skriftlig fremstilling af et kendt emne på et flydende og hovedsageligt korrekt engelsk
  • at kunne gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer engelsksprogede tekster og engelsksproget mediestof
  • at analysere og fortolke litterære tekster, ikke-litterære tekster og mediestof med mere.

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Engelsk A

  I engelsk A lærer du:

  • at forstå forholdsvis komplekst mundtligt og skriftligt engelsk om almene og faglige emner
  • at beherske et varieret ordforråd, som gør det muligt ubesværet at deltage i en samtale og diskussion på engelsk
  • at give en længere, velstruktureret mundtlig og skriftlig fremstilling på flydende, korrekt engelsk af komplekse sagsforhold
  • at gøre rede for indhold, synspunkter og stilforskelle i forskellige typer engelsksprogede tekster og mediestof
  • at analysere og fortolke forskellige nyere og ældre teksttyper samt mediestof med mere

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Filosofi C

  I filosofi C lærer du:

  • at genkende og redegøre for filosofiske problemstillinger
  • om filosofiske problemstillinger og teorier vedrørende fundamentale opfattelser af menneske, samfund og natur
  • om filosofiske problemers, begrebers og teoriers idéhistoriske og systematiske sammenhæng og udvikling
  • at redegøre for vigtige traditionelle løsningsforslag til givne filosofiske problemer
  • om argumentationsteori
  • at indgå i en fagligt funderet diskussion om en behandlet filosofisk problemstilling af klassisk eller hverdagsagtig karakter
  • at genkende og redegøre for samt vurdere etiske problemstillinger
  • at skelne mellem forskellige vidensformer

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Fysik B

  I fysik B lærer du:

  • at kende og kunne opstille og anvende modeller til en kvalitativ eller kvantitativ forklaring af fysiske fænomener og sammenhænge
  • at foretage beregninger af fysiske størrelser ud fra grundlæggende begreber og modeller
  • at tilrettelægge, beskrive og udføre fysiske eksperimenter med givet udstyr og præsentere resultaterne hensigtsmæssigt
  • at behandle eksperimentelle data med henblik på at diskutere matematiske sammenhænge mellem fysiske størrelser
  • at perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling
  • at formidle et emne med et fysikfagligt indhold til en valgt målgruppe

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Geografi C

  I geografi C lærer du:

  • at identificere, genkende og klassificere rumlige mønstre i geofaglige sammenhænge
  • at udføre simple former for eksperimentelt arbejde
  • at opsøge, forholde dig til og anvende geofaglige repræsentationsformer som tekster, data, kort, diagrammer, profiler, figurer, analoge og digitale billeder
  • at give en samlet beskrivelse af udviklingsforløb i naturen og menneskets omgivelser ud fra konkrete data og observationer
  • at udskille og redegøre for væsentlige naturfaglige enkeltfænomener og delprocesser i naturen og menneskets omgivelser, og sætte dem ind i overskuelige sammenhænge
  • at indkredse geofaglige problemstillinger og opstille og anvende enkle problemformuleringer i analysen af naturen og menneskets omgivelser

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Historie B

  I historie B lærer du

  • at redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
  • at dokumentere viden om forskellige samfundsformer, at formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid
  • at analysere samspillet mellem mennesker, natur og samfund gennem tiderne

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Kemi C

  I kemi C lærer du:

  • at beskrive stoffers opbygning og simple kemiske reaktioner
  • at benytte kemisk fagsprog
  • at relatere observationer, model- og symbolfremstillinger til hinanden
  • at udføre enkle kemiske beregninger
  • at udføre kemiske eksperimenter med simpelt laboratorieudstyr
  • at beskrive og forklare eksperimenter såvel mundtligt som skriftligt

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Matematik C

  I matematik C lærer du:

  • at håndtere simple formler og ligninger, herunder kunne oversætte fra symbolholdigt sprog til naturligt sprog og omvendt
  • at give en statistisk behandling af et talmateriale og kunne formidle konklusioner i et klart sprog
  • at håndtere simple modeller til beskrivelse af sammenhænge mellem variable og kunne diskutere rækkevidde af sådanne modeller
  • at redegøre for foreliggende geometriske modeller og løse geometriske problemer
  • at gennemføre simple matematiske ræsonnementer
  • at opsøge information og formidle viden om matematikanvendelser inden for dagligliv og samfundsliv
  • at anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske problemer

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Matematik A

  I matematik A lærer du:

  • at håndtere formler, herunder kunne oversætte mellem symbolholdigt og naturligt sprog, og selvstændigt kunne anvende symbolholdigt sprog til at beskrive variabelsammenhænge og til at løse problemer med matematisk indhold
  • at anvende simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller
  • at anvende funktionsudtryk og afledet funktion i opstilling af matematiske modeller på baggrund af datamateriale eller viden fra andre fagområder
  • at kunne forholde sig reflekterende til idealiseringer og rækkevidde af modellerne
  • at kunne analysere givne matematiske modeller og foretage simuleringer og fremskrivninger
  • at anvende forskellige fortolkninger af stamfunktion og forskellige metoder til løsning af differentialligninger

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Psykologi B

  I psykologi B lærer du bl.a.:

  • at demonstrere indgående kendskab til det normalfungerende menneske
  • at redegøre for og kritisk forholde sig til centrale psykologiske teorier, begreber og undersøgelser og kunne forstå dem i en historisk-kulturel kontekst
  • at udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete problemstillinger og aktuelt stof og kunne forholde sig kritisk til denne viden på et fagligt grundlag
  • at inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger, herunder kunne placere psykologisk teori i en videnskabsteoretisk ramme
  • at redegøre for og kritisk forholde sig til fagets forskningsmetoder, herunder kunne diskutere etiske problemstillinger i psykologisk forskning, samt kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Religion C

  I religion C lærer du:

  • at redegøre for grundlæggende sider ved kristendommen, herunder dens formative, historiske og nutidige skikkelser
  • at redegøre for væsentlige sider af yderligere to verdensreligioner, hvoraf den ene skal være islam
  • at redegøre for religiøse fænomener som myte, grundfortælling, kosmologi, eskatologi, ritual, åbenbaring, lære og etik
  • at anvende elementær religionsfaglig terminologi
  • at karakterisere, analysere og perspektivere tekster og andet dokumentarisk materiale
  • at fortolke og vurdere religiøse synspunkter og problemstillinger såvel ud fra en religiøs selvforståelse som ud fra sekulære, herunder religionskritiske, synsvinkler med mere.

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Religion B

  I religion B lærer du bl.a.:

  • at redegøre for centrale sider ved kristendom og islam samt hinduisme eller buddhisme, herunder disse religioners formative, historiske og nutidige skikkelser
  • at redegøre for religiøse fænomener som myte, grundfortælling, kosmologi, eskatologi, ritual, åbenbaring, lære og etik
  • at anvende religionsfaglig terminologi
  • at karakterisere, analysere og perspektivere tekster og andet dokumentarisk materiale
  • at fortolke og vurdere religiøse synspunkter og problemstillinger såvel ud fra en religiøs selvforståelse som ud fra sekulære, herunder religionskritiske, synsvinkler

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Samfundsfag B

  I samfundsfag B lærer du:

  • at anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå
  • at forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og enkle teorier
  • at undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold
  • at sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre
  • at undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskutere løsninger
  • at undersøge og sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i forskellige lande, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold med mere.

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

 • Tysk B

  I tysk B lærer du:

  • at udtrykke dig mundtligt og skriftligt på et enkelt tysk standardsprog
  • grundlæggende viden om tyske kultur- og samfundsforhold
  • grundlæggende regler for tysk grammatik
  • at reflektere på tysk over litterære tekster og andre kunstneriske udtryksformer

   

  Læs ministeriets formelle fagbeskrivelse

Ønsker du at tage et andet fag som netundervisning kan du undersøge om det udbydes af et af de andre VUC'er i samarbejdet: Herning HF & VUC, HF & VUC Fredericia, Kolding HF & VUC, VUC Skive-Viborg eller VUC Vest.

Laboratoriekurser

På fagene biologi, fysisk, kemi og geografi indgår et obligatorisk laboratoriekursus.

Du skal møde op og deltage i kurset, som afholdes i en weekend (se datoer i vores kalender og ferieplan).

Deltagelse i laboratoriekurser samt aflevering af tilknyttede rapporter er en forudsætning for at kunne gå til eksamen.

Eksamen

Netundervisning afsluttes med en eksamen ligesom almindelige fag. Du skal møde fysisk op på skolen.

Husk at medbringe billed-ID, ellers kan du ikke få lov at gå til eksamen.

Bemærk, at din eksamen foregår på det VUC, som udbyder faget - altså ikke nødvendigvis der, hvor du er blevet tilmeldt faget. 

Økonomi

 • HF fag
  • Biologi B og C
  • Dansk A
  • Dansk A som 2. sprog
  • Engelsk A, B og
  • Fysik B og C
  • Geografi C
  • Historie B
  • Kemi C og B
  • Matematik A, B og C
  • Psykologi B og C
  • Religion C og B
  • Samfundsfag B og C
  • Tysk B og C
  • Den naturvidenskabelige faggruppe
  • Kultur- og samfundsfagsfaggruppen

  Pris: 450 kr. pr. fag.

   

  • Billedkunst C
  • Filosofi C
  • Kulturforståelse C

  Pris: 1150 kr. pr. fag.

Tilmelding

VUC Holstebro-Lemvig-Struer udbyder netundervisning i samarbejde med 5 andre VUC'er i Midt- og Sydjylland

Du kan læse ethvert af de udbudte netundervisnings fag, uanset hvilket VUC der står som udbyder.
Når du skal til eksamen vil det dog foregå på det VUC som udbyder dit fag.

Løbende tilmelding

Der starter undervisningsforløb i januar og august (afhængigt af fag), og du kan tilmelde dig løbende.

Dog er sidste frist for tilmelding 1. oktober, hvis du skal vintereksamen, og 1. februar, hvis du skal til sommereksamen.

Oftestillede spørgsmål om netundervisning

 • Hvordan logger jeg ind?

  Når du er blevet optaget på et netfag hos os, modtager du en sms med dit brugernavn og din adgangkode - disse skal du bruge for at kunne logge ind i vores systemer.

  Du kan finde en vejledning til, hvordan du logger ind i og bruger vores systemer i vores guide til netkursister

 • Hvem kan få SU lån?

  Hvad er SU-lån?

  Du kan vælge at tage et SU-lån, mens du er under uddannelse.

  Som forsørger kan du desuden søge om supplerende SU-lån for forsørgere (du er forsørger, hvis du er biologisk forælder eller adoptivforælder til et barn under 18 år OG barnet har folkeregisteradresse hos dig. Du betragtes ikke som forsørger, hvis du for eksempel er plejeforælder eller stedmor/far).

   

  For at få lånet skal du modtage SU. Det betyder, at du ikke kan få SU-lån i måneder, hvor du for eksempel holder orlov eller har valgt din SU fra.

  Du skal først betale dit lån tilbage, når du er færdig med at modtage SU. Det er meget vigtigt, at du læser lånebetingelserne grundigt igennem.

   

  Du kan se de aktuelle satser for SU-lån på SU's hjemmeside

   

  Sådan søger du om SU-lån

  Du søger SU-lån via MinSU.

  Når du er blevet tildelt lånet, får du besked via Digital Post på borger.dk/i e-Boks.
  Når du har fået besked om, at du har fået lånet, skal du igen ind i MinSU, for at udfylde og godkende din låneplan (du får først lånet udbetalt, når du har godkendt din låneplan og accepteret betingelserne for lånet).  Gå ind på Ret din SU/Godkend låneplan på su.dk. Udfyld skemaet med den ønskede størrelse på lånet (hvis du vil låne så meget, som det er muligt, kan du trykke på knappen: Indsæt maksimalt beløb).

   

   

  Vær opmærksom omkring nytår

  Dit SU-lån løber for et år ad gangen. Det betyder, at du omkring årsskiftet hvert år skal ind og godkende din låneplan for det nye år, hvis du ønsker at fortsætte. 

 • Kan jeg gå til eksamen over nettet?

  Nej. Eksamen foregår ved fysisk fremmøde.

  Bemærk, at eksamen foregår på det VUC, der afholder faget (ikke nødvendigvis det VUC, du er blevet tilmeldt på).